Z dnia 2018-01-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.01.2018 r. w sprawie:

7312/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7313/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7314/18/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka „Niezapominajka” oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
7315/18/VII/P - ogłoszenia XIX edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier”
7316/18/VII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"
7317/18/VII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji na utylizację odpadów zawierających azbest oraz likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
7318/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7319/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Podgórna 14
7320/18/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Janusza Korczaka 13
7321/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7322/18/VII/P - stalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7323/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej 124, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7324/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej 122, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7325/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piaskowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7326/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia „Bal karnawałowy dla dzieci”
7327/18/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi
7328/18/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 137
7329/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łęczyckiej i całego przysługującego jej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej drogowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
7330/18/VII/P - określenia warunków składania ofert na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych
7331/18/VII/R - powołania przedstawicieli do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustalenia składu Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka tej Rady
7332/18/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, ogłoszonego Zarządzeniem nr 6952/2017/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 listopada 2017 r.
7333/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej
7334/18/VII/U - zmian w gminnej ewidencji zabytków
7335/18/VII/U - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
7336/18/VII/U - ustalenia wzoru umów na modernizację źródeł ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta – edycja 2017”
7337/18/VII/R - upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.01.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018