Z dnia 2018-01-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.01.2018 r. w sprawie:

7245/18/VII/P - zatwierdzenia treści umowy najmu zawieranej pomiędzy Grupą Inwestycyjną Hossa S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
7246/17/VII/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7247/17/VII/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7248/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7249/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
7250/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
7251/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
7252/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”
7253/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
7254/17/VII/R - poważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
7255/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod tytułem: „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni – Ja też chcę być aktywny”
7256/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7257/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7258/17/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
7259/17/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją opłat z tyt. zagospodarowania odpadami komunalnymi
7260/17/VII/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
7262/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7263/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7264/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej – Alzackiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7265/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
7266/17/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Prostokątnej w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.02.2018