Z dnia 2018-05-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2018 r. w sprawie:

7886/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7887/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7888/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7889/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 14 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
7890/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
7891/18/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdyni
7892/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7893/18/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi
7894/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz organizacji pozarządowych
7895/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz wnioskodawcy
7896/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Modlińskiej 23 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7897/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
7898/18/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Filomatów w Gdyni
7899/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Afrodyty
7900/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. Swarzewskiej
7901/18/VII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej (ul. Arciszewskich)
7902/18/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
7903/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 4973/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.08.2016 r. w sprawie przekazania nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 194 do korzystania przez Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych
7904/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 7713/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Iglastej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7905/18/VII/P - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian
7906/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7907/18/VII/O  - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem do Hiszpanii uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni w ramach realizowanej wymiany międzynarodowej
7908/18/VII/O - przyznania środków finansowych dla VI Liceum Ogólnokształcącego oraz XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów na światowe finały Odysei Umysłu
7909/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod tytułem: „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni – Ja też chcę być aktywny”
7910/18/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka ul. Okrężnej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania
7911/18/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szafranowej
7912/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej
7913/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 7493/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2018 roku dotyczącego ustalenia wykazu oraz warunków przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat w drodze przetargu
7914/18/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Sojowej 18A w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
7915/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7916/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7917/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięcia remontowego na rok 2018
7918/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „AGAPE niepełnosprawnym 2018-2020”
7919/18/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Polska
7920/18/VII/S - zmiany umowy najmu lokalu wykorzystywanego na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino-Leśniczówka
7921/18/VII/R - zmiany umowy o dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
7922/18/VII/P - wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu „Washington Business Week 2018” adresowanego do uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych
7923/18/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ws. udziału laureatów konkursu „Washington Business Week 2018” w programie Washington Business Week
7924/18/VII/O - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6015/08/V/R z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
7925/18/VII/O - akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu miasta Sopot
7926/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu uczestników XXXIV Harcerskiego Rajdu RODŁO w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni
7927/18/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Gdyni
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2018 r. w sprawie: -
7928/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7929/18/VII/S - wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz uchylenia zarządzeń dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni
7930/18/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Grupa zabawowa – czas dla rodzin"
7931/18/VII/P - zawarcia umowy licencyjnej
7932/18/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” w 2018 roku
7933/18/VII/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
7934/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć remontowych na rok 2018
7935/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7936/18/VII/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2018”
7937/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiejskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7938/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2017 rok
7939/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2017
7940/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2017
7941/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2017
7942/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. "Targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni”
7943/18/VII/P - konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni w zakresie przeprowadzenia konkursu dla rad dzielnic i ich mieszkańców „Przyjazna dzielnica”, edycja na rok 2018
7944/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Zbigniewa Herberta, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7945/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 31 położonego przy ul. Podchorążych 11
7946/18/VII/O - wyrażenia zgody na korzystanie z pomieszczeń oraz miejsca parkingowego Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni
7947/18/VII/O - przekazania środków finansowych dla XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na dofinansowanie dojazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopolski finał w Trzebiatowie
7948/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: „Street-Po-rada”
7949/18/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”
7950/18/VII/O - akceptacji treści porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Next Enterprises sp. z.o.o.
7951/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Wiceprezydentowi Miasta Gdyni Michałowi Guciowi
7952/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Melki - dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.05.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2018 13:46 Korekta Sybilla Stolarczyk