Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych.

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i  zagranicznych - DO.2800.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2017r. pod numerem 14332 - 2017 - pdf. ;

Dokumenty do pobrania_25.01.2017r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pdf. ;

Załącznik do SIWZ

Zał. nr 1-             Formularz oferty  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 2 -           Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 3 -           Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 4  -          Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 5  -          Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 6  -          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  pdf. ;

Zał. nr 7  -          Istotne postanowienia umowy  doc. ; pdf. ;

Zał. nr 8 -  Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów  doc. ; pdf. ;

 

Informacja z otwarcia ofert_02.02.2017r.  - pdf. ;

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_06.02.2017r. - pdf. ;


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: _Danuta Sobieniecka
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 25.01.2017
Data udostępnienia informacji: 25.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2017 15:47 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
02.02.2017 13:07 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka
25.01.2017 18:05 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka