Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni - część II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
     na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.
                               (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO:  4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II – EZP nr ZSOnr1.A.26.3.2017.KZ
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie modernizacji  instalacji elektrycznej w budynku ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO:  4, 7, 11, 14, 15, 18 wraz z zasileniem na poziomie +1 – część II – EZP nr ZSOnr1.A.26.3.2017.KZ w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - KD Krzysztof Duczmal, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia, z ceną brutto 41 769,89 zł.  
 
Wybór najkorzystniejszej oferty został zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia 31.10.2017r.

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu:
a)   cena oferty brutto  - waga kryterium 60 %
b)   długość okres gwarancji  - waga kryterium 20 %
c)    kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia - waga kryterium 20 %
 
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 80 pkt.
 
Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.10.2017. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.
 
Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 firmy STYP-Rekowski Sp. z o.o., ul. Kościerska 19, 83-400 Kościerzyna Wybudowanie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca wraz z ofertą nie złożył kosztorysu ofertowego zgodnie z pkt 13.4 SIWZ.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - „A’BELL” Sp. z o.o. ul Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk
Kryterium Cena oferty brutto
cena brutto: 52 967,19 zł – 47,31 pkt
Kryterium długość okres gwarancji
długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 20 pkt
Kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Kwalifikacje i doświadczenie: 5 prac po 2 pkt – 10 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 77,31 pkt

Oferta nr 2 - KD Krzysztof Duczmal ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia
Kryterium Cena oferty brutto
cena brutto: 41 769,89 zł – 60 pkt
Kryterium długość okres gwarancji
długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 20 pkt
Kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Kwalifikacje i doświadczenie: 0 prac – 0 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 80 pkt

Oferta nr 3 - STYP-Rekowski Sp. z o.o., ul. Kościerska 19, 83-400 Kościerzyna Wybudowanie
Kryterium Cena oferty brutto
cena brutto: 62 700,00 zł –  0 pkt
Kryterium długość okres gwarancji
długość okresu gwarancji: 60 miesięcy –  0 pkt
Kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Kwalifikacje i doświadczenie: 0 prac – 0 pkt
RAZEM PUNKTÓW: Oferta odrzucona

Zamawiający zawiera z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z KD Krzysztof Duczmal, ul. Necla 4a/4, 81-377 Gdynia umowę na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017