Zapytanie ofertowe na pełnienie usł nadzoru inwestorskiego dot. modernizacji inst. elektr. z przygotowaniem kosztorysu inwest. i przedmiaru – część II

   
                       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PODPISANIE UMOWY

Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 26.09.2017r. umowę nr ZSO1.A.21.3.2017.KZ na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dot. zadania: modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1, a także przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do postępowania przetargowego – część II z  Przedsiębiorstwem „Elżet" Leszek Żurowski, 81-524 Gdynia, ul. Balladyny 10/1.                                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Przedmiotem zamówienia
jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dot. zadania: modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1, a także przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do postępowania przetargowego – część II.

Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
informuje, że w dniu 25.09.2017r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 1 oferty, która wpłynęła do 22.09.2017r. do godz. 12:00
1. Przedsiębiorstwo „Elżet" Leszek Żurowski, 81-524Gdynia, ul. Balladyny 10/1

Ofertę oceniano wg następujących kryteriów:
a) cena oferty brutto - 90 %
b) przedstawienie wykazu 5 prac polegajacych na pełnieniu nadzoru inwestorskiego - 10%                
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a i b ustalono punktację od 0 do 10.
Wybrano ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo „Elżet" Leszek Żurowski, która w obu kryteriach otrzymała łącznie maksymalną ilość punktów 10.
                                                               ZAPYTANIE  OFERTOWE
(dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)
 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dot. zadania: modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1, a także przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do postępowania przetargowego – część II.
 

1.     Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie wykonania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji nad zadaniem dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1, a także przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do postępowania przetargowego.

1.2 Do obowiązków Nadzoru inwestorskiego będzie należało w szczególności:
 • współdziałanie z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1
 • zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji czynności Wykonawcy projektu i wykonawcy robót z wymaganiami Zamawiającego
 • prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją robót, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu modernizacji  na podstawie wymagań i projektu.
 • odpowiedzialność za dobór materiałów, wyposażenia i urządzeń wynikający z obostrzeń właściwych dla pomieszczeń szkolnych i potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie i podczas prac budowlanych  powinny spełniać wszystkie wymagania przewidziane polskim prawem.
 • pełnienie obowiązków na etapie prowadzenia prac.
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru w wersji papierowej i elektronicznej do planowanych prac nad zadaniem dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1. Zakres będzie obejmował ok. 5 sal lekcyjnych LO i będzie oparty na dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. (Zamawiający informuje, że dysponuje kosztorysem inwestorski na całe zadanie modernizacyjne, a zadaniem Nadzoru będzie opracowanie na jego podstawie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do wybranych ok. 5 sal lekcyjnych LO)
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (t. j. Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiami określonymi innymi przepisami polskiego prawa. Pełnienie obowiązków w okresie rozliczenia modernizacji, w szczególności w zakresie zgodności zakresu prac z umowami i pełnienie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi.

1.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował 2 etapy:

1.3.1 Etap A: przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do planowanych prac nad zadaniem dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły – wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1. Zakres będzie obejmował ok. 5 sal lekcyjnych LO i będzie oparty na dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. (Zamawiający informuje, że dysponuje kosztorysem inwestorski na całe zadanie modernizacyjne, a zadaniem Nadzoru będzie opracowanie na jego podstawie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru do wybranych ok. 5 sal lekcyjnych LO). Przedmiar i kosztorys inwestorski zostanie przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej.

1.3.1.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Nadzór będzie obejmował:
1)     przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru w wersji papierowej i elektronicznej do planowanych prac przetargowych w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły - sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1. Zakres będzie obejmował ok. 5 sal lekcyjnych LO i będzie oparty na dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami w terminie do  02.10.2017r. godz. 10:00.
 
1.3.2 Etap B: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, w tym merytoryczne ustalenia z wykonawcą projektu, współpraca z przedstawicielem Gminy i szkoły w w/w zakresie realizacji oraz odbioru prac-  modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły - wybrane sale lekcyjne LO wraz z zasileniem na poziomie +1, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót.

1.3.2.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Nadzór będzie obejmował:
1)     nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ;
2)     pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1., od dnia przekazania placu budowy (ok. 23.10.2017r.) do dnia odbioru końcowego robót (ok. 11.12.2017r.), zarówno w zakresie opracowanej przez projektanta dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego;
3)     pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończeniu robót budowlano instalacyjnych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z etapem B, od dnia zakończenia (ok. 11.12.2017r.) budowy do dnia końca gwarancji rękojmi zarówno w zakresie opracowanej przez projektanta  dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował pełnienie nadzoru polega na przeprowadzeniu przeglądu, udokumentowaniu oraz wszelkich działaniach na rzecz usunięcia usterek i wad. W okresie na 30 dni przed końcem ochrony prawnej oraz w okresie gwarancji  udział przez 7 dni w czynnościach usunięcia ewentualnych usterek.
4)     odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Zamawiający udzieli Nadzorowi stosownych pełnomocnictw w tym zakresie – powyższe będzie realizowane jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1.3.2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje prace zawarte w projekcie:
1)     Roboty rozbiórkowe
2)     Roboty branży budowlanej w tym
 • przebudowa części budowlano konstrukcyjnych ZSO nr1 w zakresie niezbędnym do realizacji prac z branży elektrycznej np:
              - wykonanie przejść/ przepustów przez elementy konstrukcyjne
              - wykonanie bruzd pod prowadzenie przewodów
              - wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych
              - zaprawienie, szpachlowanie bruzd, malowanie
3)     Roboty branży elektroenergetycznej, w tym:
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowa oświetlenia w ZSO nr1,
4)     Prace będą obejmowały następujące sale lekcyjne LO na poziomie +1 zgodnie kosztorysem inwestorskim na przybliżoną wartość brutto ok. 50 000,00 zł i odbywać się będą systematycznie (z priorytetem wykonywania prac po południu),  pojedynczo klasami bez wyłączania całego obiektu z użytkowania.

1.4 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 - Istotne dla  stron postanowienia umowy.

1.5 Uwagi i warunki udziału w postępowaniu:
 • Nadzór będzie dysponował dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj: 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie osoby wskazanej powyżej.
 • Nadzór oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto w zakresie prac z branży elektrycznej – W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do dostarczenia zamawiającemu wykazu prac potwierdzających doświadczenie wskazane powyżej, zgodnie z pkt 5 b) zapytania.
 • Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 7071 m2, kubatura 33000 m3, a przybliżona powierzchnia 5 klas to ok. 300 m2 
 • Nadzór będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł i okaże stosowny dokument na wezwanie Zamawiającego jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Nadzór zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania prac oraz pełnienia funkcji doradcy merytorycznego podczas postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.
 • Nadzór oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, a w szczególności uprawnienia budowlane i przynależy do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Termin realizacji zamówienia: 

Wstępnie określa się  termin pełnienia nadzoru nad realizacją projektu nie dłużej niż 8-9 tygodni i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót - w okresie na 30 dni przed końcem ochrony prawnej/gwarancji - udział przez 7 dni/tydzień w czynnościach usunięcia ewentualnych usterek.
 

3. Warunki realizacji zamówienia:

3.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.2  Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
3.3  Nadzór w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót.
3.4  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Nadzór, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3.5  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3.6  Podstawą obliczenia ceny oferty za przedmiot zamówienia ma być opracowany przez Nadzór kosztorys ofertowy, stanowiący element załącznika nr 1 z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w pkt 1 zapytania ofertowego.
3.7  Cena oferty winna obejmować pełen zakres usług ujęty w pkt 1 niniejszego zapytania.
3.8  W ofercie należy podać łączną cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.9  Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Nadzór z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
3.10        Cena określona przez Nadzór w formularzu ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
3.11        Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu opracowania dokumentacji, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Nadzór.
3.12        W razie wystąpienia okoliczności związanych z brakiem wyłonienia wykonawcy robót na etapie postępowania przetargowego, umowa ulegnie rozwiązaniu, a Nadzorowi przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie w wysokości 5% za wykonanie prac określonych w etapie A.
 

4. Miejsce i termin składania ofert:

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27,     81-405 Gdynia lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres sekretariat@lo3.gdynia.pl lub kasiamadrzak@lo3.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 22.09.2017r. godz. 12:00
 

5. Kryteria wyboru oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert i ich wagą :
Waga kryterium: a) cena oferty brutto                                                        – 90 %
                           b) przedstawienie wykazu 5 prac – pełnienie nadzoru       -  10 %
                                                                              ŁĄCZNIE                      100 %
Ad. a) Cena oferty brutto:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:
(C min/C of) x 90 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
Gdzie:
C  - liczba punktów przyznana danej Ofercie
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
 
    Ad. b) przedstawienie wykazu 5 prac polegających na nadzorze inwestorskim:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Nadzór wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą  zdolną do realizacji zamówienia, tj.: a) Inspektor Nadzoru, spełniającym następujące wymagania: - posiada łącznie co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej ok 7000 m2, o wartości robót budowlanych równiej lub większej 50 000,00 zł brutto; - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
 
W przypadku braku wymaganego wykazu prac polegających na nadzorze inwestorskim dla robót budowlanych o wartości równiej lub większej 50 000,00 zł brutto, nadzór w tym kryterium otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. Nadzór, który przedstawi pełen wykaz 5 prac otrzyma 10 pkt, a kolejne wykazy zawierające mniejszą ilość będą punktowane proporcjonalnie 1 wykaz mniej to – 2 punkty. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
Na potwierdzenie informacji w tym kryterium Nadzór wypełni załącznik nr 3 – wykaz prac.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
 

6. Złożona oferta powinna zawierać :

6.1 wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej zał. 1;
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6.4  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3
6.5  wskazanie osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – w załączniku nr 1
6.6  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.     Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w  imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom - Nadzór, którzy złożyli oferty a Nadzór, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Osoby upoważnione do kontaktu:

      Izabela Kruszewska – st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80, od 
      poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
      Katarzyna Zając – st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3,   
      tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Zając
Data wytworzenia informacji: 15.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2017 08:08 Aktualizacja treści Katarzyna Zając
27.09.2017 08:08 Aktualizacja treści Katarzyna Zając
26.09.2017 09:35 Aktualizacja treści Katarzyna Zając
26.09.2017 09:32 Aktualizacja treści Katarzyna Zając
15.09.2017 09:14 Aktualizacja treści Katarzyna Zając