zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestroskiego dot. zadania: modernizacja instalacji elektrycznej w ZSO nr 1


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PODPISANIE UMOWY:

Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 07.02.2017r. umowę nr ZSO1.21.2.2017.KZ na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dot. zadania: modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z 
Przedsiębiorstwem „Elżet" Leszek Żurowski, 81-524Gdynia, ul. Balladyny 10/1.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dot. zadania: modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że w dniu 02.02.2017r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 2 ofert, które wpłynęły do 02.02.2017r. godz. 9:00
1. Przedsiębiorstwo „Elżet" Leszek Żurowski, 81-524Gdynia, ul. Balladyny 10/1
2. Enegrotech Projekt M. Kalicki, 80-331 Gdańsk, ul. Tatrzańska 11b/44
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
a) cena oferty brutto - 90 %
b) przedstawienie wykazu 5 prac polegajacych na pełnieniu nadzoru inwestorskiego - 10%                
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a i b ustalono punktację od 0 do 10.
Wybrano ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo „Elżet" Leszek Żurowski, która w obu kryteriach otrzymała łącznie maksymalną ilość pkt 10.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dot. zadania: modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, w okresie wykonania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji nad zadaniem dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły.

1.2 Do obowiązków Nadzoru inwestorskiego będzie należało w szczególności:
• współdziałanie z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1
• zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji czynności Wykonawcy projektu i wykonawcy robót z wymaganiami Zamawiającego
• prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z projektowaniem i realizacją robót, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu modernizacji na podstawie wymagań i projektu.
• Nadzór odpowiada za dobór materiałów, wyposażenia i urządzeń wynikający z obostrzeń właściwych dla pomieszczeń szkolnych i potwierdzony odpowiednimi certyfikatami. Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie i podczas prac budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania przewidziane polskim prawem.
• Pełnienie obowiązków na etapie bezpośrednio poprzedzającym projektowanie i budowę.
• Pełnienie obowiązków w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
• Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (t. j. Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiami określonymi innymi przepisami polskiego prawa. Pełnienie obowiązków w okresie rozliczenia modernizacji, w szczególności w zakresie zgodności zakresu prac z umowami i pełnienie obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi.

1.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował 3 etapy:

1.3.1 Etap A: wykonanie w imieniu zamawiającego i Gminy Miasta Gdynia nadzoru inwestorskiego w sprawie merytorycznych ustaleń z wykonawcą projektu, współpracy z przedstawicielem Gminy i szkoły w w/w zakresie realizacji oraz odbioru projektu wykonawczego:" modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego." Zakres rzeczowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ul. Legionów 27 ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły w następujących lokalizacjach będących odrębnymi etapami:
1) LO - sale lekcyjne wraz z zasileniem (zadanie 1)
2) Gimnazjum - sale lekcyjne wraz z zasileniem (zadanie 2)
3) Internat - pomieszczenia mieszkalne i do nauki z zasileniem (zadanie 3)
4) ZSO nr 1 - pomieszczenia do pracy z zasileniem (zadanie 4)
5) ZSO nr 1- korytarze i oświetlenie ewakuacyjne z zasileniem (zadanie 5)
6) inwentaryzacja, nadzór inwestorski podczas wykonywania prac oraz pełnienie funkcji doradcy merytorycznego podczas postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy.

1.3.1.1 Zakres przygotowania dokumentacji obejmuje dokumentację projektowo kosztorysową dla każdego zadania wymienionego w pkt 1.3.1 oddzielnie.

1.3.1.2 Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje realizację zadań 1, 2, 3, 4, 5 jako odrębnych etapów i uzależniony będzie od posiadanych środków.
1.3.1.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich lokalizacji obejmuje:

1) projekt budowlany wykonawczy w zakresie:
• inwentaryzacja
• modernizacja inst. elektrycznej w tym oświetlenia i niezbędnego zasilenia potrzebnego do realizacji modernizacji z uwzględnieniem przydatności lub braku przydatności istniejących przewodów aluminiowych wraz z dokładnym opisem i rysunkami odnoszącymi się do poszczególnych etapów
• przebudowy i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
• rozbiórka i odtworzenie elementów instalacji i budynku, jeżeli zajdzie taka potrzeba
• plan Bioz
• kosztorysy inwestorskie z kosztorysem zbiorczym
• przedmiary z przedmiarem zbiorczym
• specyfikacje techniczną wykonania robót
• dokumentacja w formie pisemnej w 4 egzemplarzach oraz 4 płyty CD z elektroniczną wersją dokumentacji (w postaci skompresowanych plików (zip) w formule PDF, gdzie osobno umieszczona zostanie dokumentacja techniczna (opis i rysunki), specyfikacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys inwestorski)
• Termin wykonania projektu ok.1.02.2017 do ok.30.03.2017r.


1.3.2 Etap B: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z Etapem A, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji/projektanta , jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego;

1.3.2.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Nadzór będzie obejmował:
1) nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ;
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1., od dnia przekazania placu budowy (ok. 1.07.2017r.) do dnia odbioru końcowego robót (ok. 10.08.2017r.), zarówno w zakresie opracowanej przez projektanta dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego;
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym poprzez uczestniczenie w przeglądzie gwarancyjnym planowanym na 30 dni przed końcem okresu gwaranci.
4) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Zamawiający udzieli Nadzorowi stosownych pełnomocnictw w tym zakresie - powyższe będzie realizowane jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1.3.2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje prace zawarte w projekcie:
1) Roboty rozbiórkowe

2) Roboty branży budowlanej w tym
• przebudowa części budowlano konstrukcyjnych ZSO nr1 w zakresie niezbędnym do realizacji prac z branży elektrycznej np:
i. wykonanie przejść/ przepustów przez elementy konstrukcyjne
ii. wykonanie bruzd pod prowadzenie przewodów
iii. wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych
iv. zaprawienie , szpachlowanie bruzd, malowanie

3) Roboty branży elektroenergetycznej, w tym:
• przebudowa sieci elektroenergetycznej,
• przebudowa oświetlenia w ZSO nr1,

1.3.3 Etap C: pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi po zakończeniu robót budowlano instalacyjnych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z etapem A i B, od dnia zakończenia (ok. 10.08.2017r.) budowy do dnia końca gwarancji rękojmi zarówno w zakresie opracowanej przez projektanta dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował pełnienie nadzoru polega na przeprowadzeniu przeglądu, udokumentowaniu oraz wszelkich działaniach na rzecz usunięcia usterek i wad. W okresie na 30 dni przed końcem ochrony prawnej oraz w okresie gwarancji udział przez 7 dni w czynnościach usunięcia ewentualnych usterek.

1.4 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 -. Istotne dla stron postanowienia umowy.
1.5 Uwagi i warunki udziału w postępowaniu:
• Nadzór będzie dysponował dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj: 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie osoby wskazanej powyżej.
• Nadzór oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 170 000,00 zł brutto w zakresie prac z branży elektrycznej - W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do dostarczenia zamawiającemu wykazu prac potwierdzających doświadczenie wskazane powyżej, zgodnie z pkt 5 b) zapytania.
• Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 7071 m2, kubatura 33000 m3.
• Nadzór będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 170 000,00 zł i okaże stosowny dokument na wezwanie Zamawiającego jeżeli zajdzie taka potrzeba.
• Nadzór zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania prac oraz pełnienia funkcji doradcy merytorycznego podczas postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.
• Nadzór oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, a w szczególności uprawnienia budowlane i przynależy do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Termin realizacji zamówienia:
Wstępnie określa się termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót nie dłużej niż w okresie 8 tygodni, nad realizacją projektu nie dłużej niż 8 tygodni i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót - w okresie na 30 dni przed końcem ochrony prawnej/gwarancji - udział przez 7 dni/tydzień w czynnościach usunięcia ewentualnych usterek.


3. Warunki realizacji zamówienia:
3.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.2 Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
3.3 Nadzór w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót.
3.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Nadzór, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3.5 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3.6 Podstawą obliczenia ceny oferty za przedmiot zamówienia ma być opracowany przez Nadzór kosztorys ofertowy, stanowiący element załącznika nr 1 z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w pkt 1 zapytania ofertowego.
3.7 Cena oferty winna obejmować pełen zakres usług ujęty w pkt 1 niniejszego zapytania.
3.8 W ofercie należy podać łączną cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.9 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Nadzór z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
3.10 Cena określona przez Nadzór w formularzu ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
3.11 Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu opracowania dokumentacji, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Nadzór.


4. Miejsce i termin składania ofert:
W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres kasiamadrzak@lo3.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 02.02.2017r. godz. 9:00


5. Kryteria wyboru oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert i ich wagą :
Waga kryterium: a) cena oferty brutto - 90 %
b) przedstawienie wykazu 5 prac - pełnienie nadzoru - 10 %
100 %

Ad. a) Cena oferty brutto:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

P = [1 - Cb-Cn/Cn] x 10
Szczegółowy wzór w załączniku Zapytanie ofertowe.

Gdzie:
Cn - najniższa z cen złożonych Ofert
Cb - cena rozpatrywanej Oferty
P - liczba punktów przyznana danej Ofercie

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla ceny Oferty danego Wykonawcy, zgodnie ze wzorem jak wyżej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punktów.


Ad. b) przedstawienie wykazu 5 prac polegających na nadzorze inwestorskim:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Nadzór wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj.: a) Inspektor Nadzoru, spełniającym następujące wymagania: - posiada łącznie co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej ok 7000 m2, o wartości robót budowlanych równiej lub większej 170 000,00 zł brutto; - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; - przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

W przypadku braku wymaganego wykazu prac polegających na nadzorze inwestorskim dla robót budowlanych o wartości równiej lub większej 170 000,00 zł brutto, nadzór w tym kryterium otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. Nadzór, który przedstawi pełen wykaz 5 prac otrzyma 10 pkt, a kolejne wykazy zawierające mniejszą ilość będą punktowane proporcjonalnie 1 wykaz mniej to - 2 punkty. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

Na potwierdzenie informacji w tym kryterium Nadzór wypełni załącznik nr 3 - wykaz prac.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.


6. Złożona oferta powinna zawierać :
6.1 wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej zał. 1;
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6.4 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 3
6.5 wskazanie osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - w załączniku nr 1
6.6 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom - Nadzór, którzy złożyli oferty a Nadzór, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Osoby upoważnione do kontaktu:
Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Katarzyna Zając - st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3,
tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_24_01_2017

Formularz ofertowy_do edycji_Załącznik nr 2

Formularz ofertowy+Istotne dla stron postanowienia umowy+Załącznik_wykaz prac_tabela

Wykaz prac_tabela_Załącznik nr 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 24.01.2017
Data udostępnienia informacji: 24.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2017 12:23 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
06.02.2017 09:54 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
24.01.2017 11:43 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
24.01.2017 11:40 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak