zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dot. modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 z nadzorem autorskim

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PODPISANIE UMOWY:

Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 07.02.2017r. umowę nr ZSO1.21.1.2017.KZ na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  dot.  modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z firmą Energo-Inwest-Projekt A. Półrol, 62-400 Słupca, ul. A. Krajowej 12.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  dot.  modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że w dniu 30.01.2017r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 4 ofert, które wpłynęły do 30.01.2017r. godz. 9:00

1. Energo-Inwest-Projekt A. Półrol, 62-400 Słupca, ul. A. Krajowej 12
2. OS-Energo K. Osuch, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Łęg 50 
3. EK-Energia P. Estrop, 80-299 Gdańsk, ul. Marsa 22 c/5 
4. Enegrotech Projekt M. Kalicki, 80-331 Gdańsk, ul. Tatrzańska 11b/44
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
a) cena oferty brutto - 90 %
b) przedstawienie wykazu 5 prac projektowych - 10%                
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a i b ustalono punktację od 0 do 10.
Wybrano ofertę nr 1 firmy Energo-Inwest-Projekt A. Półrol, która w obu kryteriach otrzymała łącznie maksymalną ilość pkt 10.
ZAPYTANIE  OFERTOWE
(dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)
 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  dot.  modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
 
1.      Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych  dot.  modernizacji  instalacji elektrycznej w ZSO nr 1 w Gdyni ul. Legionów 27 ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły w następujących lokalizacjach będących odrębnymi etapami:
1) LO - sale lekcyjne wraz z zasileniem  (zadanie 1)
2) Gimnazjum - sale lekcyjne wraz z zasileniem (zadanie 2)
3) Internat - pomieszczenia  mieszkalne i do nauki z zasileniem (zadanie 3)
4) ZSO nr 1 - pomieszczenia do pracy z zasileniem (zadanie 4)
5) ZSO nr 1- korytarze i oświetlenie ewakuacyjne z zasileniem (zadanie 5)
6) inwentaryzacja, nadzór autorski podczas wykonywania prac oraz pełnienie funkcji doradcy merytorycznego podczas postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy.
1.2  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacje projektowo kosztorysową dla każdego zadania  wymienionego w pkt 1 oddzielnie.
1.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich lokalizacji obejmuje:
1.3.1        projekt budowlany wykonawczy w zakresie:
 • inwentaryzacja 
 • modernizacja inst. elektrycznej w tym oświetlenia i niezbędnego zasilenia potrzebnego do realizacji modernizacji z uwzględnieniem  przydatności  lub braku przydatności istniejących przewodów aluminiowych wraz z dokładnym opisem i rysunkami odnoszącymi się do poszczególnych etapów
 • przebudowy i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
 • rozbiórka i odtworzenie elementów instalacji i budynku, jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • plan Bioz
 • kosztorysy inwestorskie z kosztorysem zbiorczym (+ 1 aktualizacja bezpłatna)
 • przedmiary z przedmiarem zbiorczym
 • specyfikacje techniczną wykonania robót
 • dokumentacja w formie pisemnej w 4 egzemplarzach oraz 4 płyty CD z elektroniczną wersją dokumentacji (w postaci skompresowanych plików (zip) w formule PDF, gdzie osobno umieszczona zostanie dokumentacja techniczna (opis i rysunki), specyfikacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys inwestorski).

1.3.2        nadzór autorski w trakcie robót
1.3.3        doradztwo techniczne w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót
1.4      Wykonawca we własnym zakresie  dokona  niezbędnych uzgodnień , odstępstw w rozumieniu ustawy prawo budowlane w terminie wykonania projektu w terminie 7 tygodni.
1.5      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 -. Istotne dla stron postanowienia umowy.
1.6      Uwagi i warunki udziału w postępowaniu:
1.6.1 Wykonawca będzie dysponował 2 osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
1.6.2 Jeżeli zajdzie potrzeba zmian konstrukcyjnych to Wykonawca również będzie dysponował 2 osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności zmian konstrukcyjnych obiektów użyteczności publicznej odpowiadającym ZSO nr 1.
1.6.3   Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7071 m2, kubatura 33000 m3.
1.6.4  Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż    100 000,00 zł i okaże stosowny dokument na wezwanie Zamawiającego jeżeli zajdzie taka potrzeba.
1.6.5  Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac oraz pełnienia funkcji doradcy merytorycznego podczas postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy.
1.6.6  Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji przygotuje:

 • opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w sposób wymagany ustawą Prawo Zamówień Publicznych, który zostanie ujęty w SIWZ
 • Przedmiary robót do w/w  zakresu
 • BIOZ do w/w zakresu
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do w/w zakresu,
 • Kosztorysy inwestorskie do w/w zakresu
1.6.7  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, a w szczególności uprawnienia budowlane i przynależy do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.6.8  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie pisemnej w 4 egzemplarzach oraz 4 płyty CD z elektroniczną wersją dokumentacji (w postaci skompresowanych plików (zip) w formule PDF, gdzie osobno umieszczona zostanie dokumentacja techniczna (opis i rysunki), specyfikacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys inwestorski).
1.6.9        Przekazywany przedmiot umowy powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowania, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i że, zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć), a także że część stanowiąca dokumentację projektową spełnia dyspozycje ustawy PZP, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

2. Termin realizacji zamówienia:  7 tygodni od daty podpisania umowy
 
3. Warunki realizacji zamówienia:
3.1  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.2  Cenę oferty należy podać w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.3  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3.4  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3.5  Podstawą obliczenia ceny oferty za przedmiot zamówienia ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w pkt 1 zapytania ofertowego.
3.6  Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3.7  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
3.8  Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu opracowania dokumentacji, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 

4. Miejsce i termin składania ofert:

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres kasiamadrzak@lo.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 30.01.2017r. godz. 9:00
 

5. Kryteria wyboru oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert i ich wagą :
Waga kryterium: a) cena oferty brutto                                                  - 90 %
                           b) przedstawienie wykazu 5 prac projektowych        -  10 %
                                                                                                                 100 %
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a i b ustala się punktację od 0 do 10.
Ad. a) Cena oferty brutto:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

P = [1 - Cb-Cn/Cn] x 10
Szczegółowy wzór w załączniku Zapytanie ofertowe.
Gdzie:
Cn - najniższa z cen złożonych Ofert
Cb - cena rozpatrywanej Oferty
P  - liczba punktów przyznana danej Ofercie

 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla ceny Oferty danego Wykonawcy, zgodnie ze wzorem jak wyżej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punktów.
 
    Ad. b) przedstawienie wykazu 5 prac projektowych:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz 5 prac projektowych o wartości min 100 000 złotych każda. Wykonawca, który przedstawi pełen wykaz 5 prac otrzyma 10 pkt, a kolejne wykazy zawierające mniejszą ilość będą punktowane proporcjonalnie 1 wykaz mniej to - 2 punkty.
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla terminu zakończenia odbioru końcowego podanego w Ofercie danego Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje dla kryterium-jakość wykonania usługi - 0 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
 

6. Złożona oferta powinna zawierać :

6.1 wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej zał. 1;
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7.      Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w  imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom, którzy złożyli oferty a Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:
      Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80, od 
      poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
      Katarzyna Zając - st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3,   
      tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.
 
ZAŁĄCZNIKI:

Informacja z dnia 16.01.2017r. o dodaniu w pkt 1.3.1 " kosztorysy inwestorskie z kosztorysem zbiorczym (+ 1 aktualizacja bezpłatna)"

Zapytanie ofertowe_13_01_2017

Formularz ofertowy do edycji

Formularz ofertowy wraz z istotnymi dla stron postanowieniami umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 13.01.2017
Data udostępnienia informacji: 13.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2017 12:19 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
01.02.2017 12:34 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
01.02.2017 12:32 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
16.01.2017 09:31 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
13.01.2017 09:41 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak