Z dnia 2017-12-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r. w sprawie:

7170/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
7171/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
7172/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
7173/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7174/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej
7175/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury
7176/17/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 51 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
7177/17/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 52 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
7178/17/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w XVII Liceum Ogólnokształcącym dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
7179/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, pod tytułem: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
7180/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
7181/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
7182/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Warszawskiej
7183/17/VII/P - ustalenia wykazu oraz ceny lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Marsz. Piłsudskiego 16 oraz garażu nr 27 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Szafranowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
7184/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7185/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chylońskiej
7186/17/VII/P - wyrażenia zgody na nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej i ul. Perłowej
7187/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
7188/17/VII/M - odwołania dotychczasowego i wskazania nowego przedstawiciela Miasta Gdyni do VIII kadencji Zarządu Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”
7189/17/VII/M - zawarcia umowy partnerskiej przez Gminę Miasta Gdyni w ramach projektu pn.: „Act-Now: Action for Energy Efficency in Baltic Cities”
7190/17/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 6293/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2017r. dotyczącego zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO
7191/17/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji inwestycji „Budowy i przebudowy drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej w Gdyni” z Inwestorem Prywatnym
7192/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/13/PNG/13/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Ströer Polska Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej (dz. nr 102 obręb 0017 Karwiny)
7193/17/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2018-2019”
7194/17/VII/R - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2018 r.
7195/17/VII/R - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2018 r.
7196/17/VII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
7197/17/VII/P - umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy INPRO Spółką Akcyjną a Gminą Miasta Gdyni
7198/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7199/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu wychowanka Przedszkola nr 5 w Gdyni na finał XXXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ Mikrofon dla najmłodszych” w Izbicy
7200/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7201/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego i wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu „CTCC- Creative Traditional Companies Cooperation” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk, realizowanego w latach 15 lipca 2017 – 14 lipca 2020
7202/17/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich w 2018 roku
7203/17/VII/M - zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
7204/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Morskiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych użytkowników
7205/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Morskiej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
7206/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Adwokackiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7207/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7208/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczo
7209/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7210/17/VII/P - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
7211/17/VII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu zdrowia
7212/17/VII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
7213/17/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
7214/17/VII/O - dokonania zmian w umowie Nr PON/4/PFRON/2017 zawartej dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni
7215/17/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania „Impreza integracyjna – spotkanie noworoczne głuchoniemych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017