Z dnia 2017-11-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2017 r. w sprawie:

7023/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
7024/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
7025/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
7026/17/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” w Gdyni
7027/17/VII/S - powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7028/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięcia remontowego
7029/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni”
7030/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7031/17/VII/P - zmiany treści zarządzenia nr 413/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2014. dotyczącego ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2015 – 2018
7032/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
7033/17/VII/P - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kpt. Antoniego Ledóchowskiego
7034/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7035/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 20 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7036/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6761/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.10.2017 r.
7037/17/VII/S - przyjęcia aneksu nr 7 do porozumienia sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni
7038/17/VII/P - podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „LEGO II”
7039/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
7040/17/VII/P - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr PN/164/D/2016 z dnia 30 września 2016 roku
7041/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 73 m2 stanowiącej część działki nr 120 oraz część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7042/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow.1790 m2 stanowiącej część dz. nr 36 obręb 0021 Oksywie - położonej w Gdyni przy ul. Tucholskiej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7043/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Komandorskiej 16 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
7044/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej
7045/17/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gdańsk oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
7046/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
7047/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Hutniczej 22, stanowiących własność Skarbu Państwa
7048/17/VII/P - podpisania umowy podnajmu pomieszczeń w budynku Dworca Gdynia Główna
7049/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych”
7050/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno
7051/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja.”
7052/17/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi jako obiekty stałe ze środków własnych najemców, przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
7053/17/VII/P - zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Ikara
7054/17/VII/P - zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Uranowej
7055/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodowe Zawody Prawnicze
7056/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni na finał XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „ Przebój Mamy i Taty” w Sieradzu
7057/17/VII/P - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
7058/17/VII/P - dokonania zmian w umowie nr KB/750/PBP/5-W/2017 zawartej w dniu 18 października 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Mamy z Morza
7059/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na prowadzeniu działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
7060/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Punkt dystrybucji żywności świeżej „Za stołem” przy ulicy Lotników 86”
7061/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
7062/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
7063/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
7064/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, likwidacji barier w komunikowaniu, mieszkańców Gdyni w 2018 r.
7065/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
7066/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
7067/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnoprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
7068/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
7069/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
7070/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
7071/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
7072/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania na prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni
7073/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra dla mieszkańców Gdyni
7074/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni
7075/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
7076/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni
7077/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7078/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom, mieszkańcom Gdyni
7079/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacji grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7080/17/VII/O - przyznania dofinansowania dla gdyńskich szkół samorządowych uczestniczących w naborze wniosków na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
7081/17/VII/O - udzielenia dotacji Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.11.2017
Data udostępnienia informacji: 15.12.2017