Z dnia 2017-11-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.11.2017 r. w sprawie:
6947/17/VII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
6948/17/VII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033
6949/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6950/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6951/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6952/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018
6953/17/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursów międzyszkolnych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
6954/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy I. Paderewskiego 18a, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6955/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego/IV
6956/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A.
6957/17/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 237 - Żłobek „Koniczynka”
6958/17/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Energetyków 13A
6959/17/VII/O - powołania członków Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Miasta Gdyni w roku szkolnym 2017/2018
6960/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/208/PD/29-W/2017
6961/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6962/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesłanie wniosku zgłoszeniowego Gminy Miasta Gdyni dot. udziału w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2018”
6963/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II/I przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6964/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Henryka Siemiradzkiego przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6965/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Józefa Bema przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6966/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Bernarda Chrzanowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6967/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Witomińskiej 72 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych użytkowników
6968/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6969/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6970/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów
6971/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2017 r.
6972/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2018
6973/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2018-2019
6974/17/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy usługowej na budowę węzła cieplnego w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Ujejskiego 23
6975/17/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni”
6976/17/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni”
6977/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego
6978/17/VII/U - zawarcia umowy na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z udziałem w konkursie "Czyste powietrze Trójmiasta" (edycja 2017)
6979/17/VII/O - powierzenia pomocniczych działań zakupowych Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
6980/17/VII/O - zawarcia aneksów do umów
6981/17/VII/S - wyrażenia zgody na zmianę nazwy drogi wewnętrznej położonej na terenie stanowiącym własność Miasta Gdyni
6982/17/VII/S - wyrażenia zgody na zmianę nazwy drogi wewnętrznej położonej na terenie stanowiącym własność Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017