Z dnia 2017-10-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.10.2017 r. w sprawie:

6859/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6860/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6861/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6862/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza
6863/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6864/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 22 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 6 w Gdyni
6865/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz pod budowę ciągu pieszo – rowerowego
6866/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6867/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
6868/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
6869/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
6870/17/VII/R - oddania w użyczenie kontenera pomiarowego, stanowiącego własność Gminy Gdynia Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
6871/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości na rzecz Orange Polska S.A.
6872/17/VII/P - ustalenia wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców
6873/17/VII/O - refundacji organizacji III Gdyńskiego Młodzieżowego Rajdu im. Franciszki Cegielskiej
6874/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu Galaxy Team Gdynia z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na eliminacje do Mistrzostw Świata Cheerleaders ICU Word 2018
6875/17/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
6876/17/VII/O - refundacji kosztów organizacji wymiany młodzieżowej uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z uczniami szkoły Arpad Wezer Gimnasium w Sarospatak na Węgrzech
6877/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni
6878/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni
6879/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
6880/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Technikum nr 4 w Gdyni
6881/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 56 w Gdyni
6882/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
6883/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
6884/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni
6885/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
6886/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
6887/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
6888/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
6889/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
6890/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
6891/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gdyn
6892/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni
6893/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdyni
6894/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gdyni
6895/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni
6896/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
6897/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni
6898/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
6899/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni
6900/17/VII/S - ogłoszenia rekrutacji na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu rekrutacji oraz trybu pracy komisji rekrutacyjnej
6901/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi XIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
6902/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
6903/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni
6904/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni
6905/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni
6906/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni
6907/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni
6908/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni
6909/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
6910/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyn
6911/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni
6912/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
6913/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni
6914/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
6915/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum nr 14 w Gdyni
6916/17/VII/O - zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyn
6917/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Grupa zabawowa – czas dla rodzin”
6918/17/VII/M - akceptacji treści aneksu do umowy użyczenia infomatów
6919/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
6920/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6921/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6922/17/VII/M - udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania zaświadczeń, postanowień i poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017