Z dnia 2017-10-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.10.2017 r. w sprawie:

6737/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2017 r.
6738/17/VII/R - zawarcia (…) umowy przeniesienia praw i obowiązków do zawartej w dniu 01.07.2010 roku umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni
6739/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku
6740/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego w 2017 roku
6741/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Gospodarska 1do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
6742/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Rozewskiej 33 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
6743/17/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6744/17/VII/M - udzielenia zgody na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym przy ul. Chrzanowskiego 21
6745/17/VII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej 98, Żeglarzy 7 i Żelaznej 20
6746/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. S. Dąbka, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6747/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Placu Górnośląskim przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat
6748/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6022/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2017 r.
6749/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6750/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6751/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6752/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Szkolenia dla liderek/liderów Gdyńskich Klubów Rodzica”
6753/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Chwarznieńskiej i Hodowlanej
6754/17/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
6755/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 34 m2 stanowiącej część dz. nr 973 oraz część dz.975 obręb 0020 Obłuże - położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6756/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Słonecznej
6757/17/VII/M - udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy
6758/17/VII/R - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6732/17/VII/R z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmieniającego zarządzenia Prezydenta Nr 6607/17/VII/R z dnia 19.09.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni
6759/17/VII/R - ogłoszenia naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 21.11.2017