Z dnia 2017-10-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.10.2017 r. w sprawie:

6693/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6694/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6695/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6696/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Promienna 4
6697/17/VII/M - najmu pomieszczeń Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w celu organizacji debaty pt. "Tri-City Debate on Investments"
6698/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6674/17/VII/P
6699/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 10 m2 stanowiącej część 845 obręb 0020 Obłuże - położonej w Gdyni przy ul. Frezerów - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6700/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6701/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
6702/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy PNL NR 5/2016 dot. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia wydzierżawionej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Pogórze” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Porębskiego 9
6703/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6704/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6705/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6706/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6707/17/VII/R - zawarcia umów z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
6708/17/VII/O - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w naborze wniosków o dofinansowanie projektu na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców
6709/17/VII/O - powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni
6710/17/VII/O - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
6711/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Gdyńska Akademia Debaty”
6712/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Maszopów w Gdyni
6713/17/VII/M - rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
6714/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/99/PD/13-W/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Machina Fotografika
6715/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6716/17/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Wójta Radtkego 24 w Gdyni
6717/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego/III
6718/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Storczykowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6719/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6720/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kapitańskiej 16-18 / Denhoffa 4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
6721/17/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
6722/17/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
6723/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sambora 11 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
6724/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6725/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Redłowskiej 28a, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6726/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6727/17/VII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii
6728/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
6729/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
6730/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/577/PD/46-W/2017
6731/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Józefa Bema przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6732/17/VII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Nr 6607/17/VII/R z dnia 19.09.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni
6733/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6734/17/VII/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdynia oraz jednostki budżetowej Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia do Porozumienia Klastra INNOeCAR w charakterze Członków-Założycieli Klastra
6735/17/VII/M - zmiany "Regulaminu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia" oraz "Zasad naboru, monitoringu i weryfikacji projektów w ramach Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia"
6736/17/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Melki dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia - jednostki budżetowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.10.2017
Data udostępnienia informacji: 21.11.2017