Z dnia 2017-10-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2017 r. w sprawie:

6652/17/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka „Koniczynka” oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
6653/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego
6654/17/VII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Arciszewskich 30A, Kopernika 11 i Powstania Wielkopolskiego 103
6655/17/VII/M - zwrotu kosztów wymiany witryny oraz wykonania pomieszczenia WC w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Abrahama 28, poniesionych przez najemcę
6656/17/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie 3 umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu użyteczności publicznej przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni
6657/17/VII/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
6658/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6659/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. inż. J. Śmidowicza, stanowiącej własność Skarbu Państwa
6660/17/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Szarych Szeregów
6661/17/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Kombatantów
6662/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 227 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 31 w Gdyni
6663/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości na rzecz Orange Polska S.A.
6664/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni
6665/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu wolontariuszy, realizujących projekt „ International Education” w Szkole Podstawowej nr 35
6666/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych do Nowego Targu
6667/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w celu realizacji projektu organizowanego w ramach programu Erasmus + dla Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gdyni
6668/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w celu realizacji projektu organizowanego w ramach programu Erasmus + dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
6669/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6670/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A.
6671/17/VII/U - zmiany zarządzenia w sprawie projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”
6672/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 371 m2 stanowiącej część działki 1052, część działki 1054 oraz część działki 1053 obręb 0021 Oksywie - położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6673/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Lucjana Cylkowskiego do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni
6674/17/VII/P - powołania Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka
6675/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/380/PBZ/1-W/2015 z dnia 19.06.2015 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Centrum Współpracy Młodzieży
6676/17/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 3843/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
6677/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Źródło Marii przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6678/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6679/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Donimirskiego 19 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6680/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Podgórnej 5 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6681/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Donimirskiego 17 przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6682/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6683/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Klub dziecka i rodzica. Klub rodzica dziecka niepełnosprawnego”
6684/17/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadania pt.: Edukacja prawna dla młodzieży na terenie Miasta Gdyni
6685/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni – Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na budowie buspasa oraz kompleksowej przebudowie ul. Kwiatkowskiego w Gdyni
6686/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni – Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na budowie ul. Kwiatkowskiej w Gdyni
6687/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni – Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na budowie zatok autobusowych przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni
6688/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do działania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Gdyni – Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu w ciągu ul. Płk. Dąbka
6689/17/VII/S - zmieniające zarządzenia w sprawie powołania zespołów, których członkiem jest pan A. Wentland
6690/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
6691/17/VII/O - zawarcia aneksów do umów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.10.2017
Data udostępnienia informacji: 02.11.2017