Z dnia 2017-09-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2017 r. w sprawie:

6630/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6631/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6632/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6633/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim
6634/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo – rowerowego
6635/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo – rowerowego
6636/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
6637/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6638/17/VII/S - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw przygotowania i wdrożenia reformy jednostek administrujących zasobem mieszkaniowym miasta Gdyni
6639/17/VII/S - zmieniające zarządzenie nr 6450/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lipca 2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni
6640/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta
6641/17/VII/M - zmiany składu zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii funkcjonowania Hal Targowych Gdynia powołanego zarządzeniem 2470/15/VII/M dnia 23 czerwca 2015 roku
6642/17/VII/P - powołania Komisji do spraw nabywania lokali mieszkalnych
6643/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku
6644/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
6645/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku
6646/17/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki kierownika jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
6647/17/VII/P - dokonania zmian w umowie Nr KB/268/PON/28/W/2017 zawartej dnia 20 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na prawach powiatu a Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier”
6648/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy PNL NR 2/2016 dot. nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia wydzierżawionej „Portowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5
6649/17/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Abrahama 68, Arciszewskich 27A, Dickmana 18, Dickmana 20, Krasickiego 12, Płk. Dąbka 187 i Porazińskiej 6C
6650/17/VII/O - przyznania środków na realizację programu "Szkół Otwartych" w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.09.2017
Data udostępnienia informacji: 02.11.2017