Z dnia 2017-09-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.09.2017 r. w sprawie:

6607/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej pod nazwą: zapewnienie, wsparcia, opieki i rehabilitacji społecznej mieszkańcom Gdyni
6608/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta Gdyni, trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej
6609/17/VII/S - wprowadzenia „Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni”
6610/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6611/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Komandorska 55
6612/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Komandorska 57-I
6613/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57-II
6614/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Komandorska 57-III
6615/17/VII/O - ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
6616/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA z Bonn w ramach wymiany międzynarodowe
6617/17/VII/P - dokonania zmian w umowie Nr KB/85/PON/12/W/2015 zawartej dnia 30 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Dogtor
6618/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
6619/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6620/17/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 12B położonego przy ul. Denhoffa 4 oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
6621/17/VII/P - udzielenia zgody na przekazanie Gdyńskiemu Centrum Sportu do używania i administrowania budynku wraz z terenem przyległym i boisk sportowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Bema 33 w Gdyni
6622/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/238/PD/32-W/2017
6623/17/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
6624/17/VII/M - akceptacji treści umowy na lata 2018 – 2021 dotyczącej współpracy w zakresie organizacji Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału nagrody Kolosy pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Karoliną Janowską – Sarwa - Agencja MART
6625/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 27/33 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 8 w Gdyni
6626/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Tatrzańskiej 40 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni
6627/17/VII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”
6628/17/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji akcji sprzątania lasu na Oksywiu pn. „Oksywski las potrzebuje nas – powtórzmy to!”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 02.11.2017