Z dnia 2017-08-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.08.2017 r. w sprawie:

6532/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Łanowa
6533/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Leona Staniszewskiego
6534/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa wspólności ustawowej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Olkuskiej sprzedawanej warunkowo łącznie z ustanowieniem służebności gruntowej na działce przyległej
6535/17/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
6536/17/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Zdrowia
6537/17/VII/P - udzielenia zgody na przekazanie Gdyńskiemu Centrum Sportu do używania i administrowania obiektu lodowiska zlokalizowanego przy ul. Józefa Bema 33 w Gdyni
6538/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, do współdecydowania o rozwiązaniach miejskich w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r.
6539/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pt. „Roszada”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017