Z dnia 2017-08-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.08.2017 r. w sprawie:

6522/17/VII/S - zmiany zarządzenia nr 3464/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
6523/17/VII/S - wykonania uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod Nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia”
6524/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Obóz 14 Gdyńskiej Drużyny Wędrowniczek „Defendo” ZHR, Bieszczady 2017”
6525/17/VII/S - zmieniające zarządzenia w sprawie zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
6526/17/VII/O - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Aktywni i świadomi w społeczeństwie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
6527/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Jana Kazimierza
6528/17/VII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2017 roku
6529/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6530/17/VII/P - zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej przy ul. Górniczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017