Z dnia 2017-08-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.08.2017 r. w sprawie:

6495/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6496/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6497/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6498/17/VII/U - wystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
6499/17/VII/M - przyznania dotacji na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
6500/17/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności dla firmy OPEC sp. z o.o. Gdynia
6501/17/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga 61 B w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
6502/17/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 18 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
6503/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
6504/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
6505/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza
6506/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6507/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
6508/17/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
6509/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Portowej 3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
6510/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, pod tytułem: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
6511/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
6512/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
6513/17/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Słoneczna Jesień, na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod tytułem: „III Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz Dom Nasze Życie”
6514/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
6515/17/VII/R - o zmianie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na współfinansowanie zadania zleconego realizowanego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”
6516/17/VII/P - powołania składu kapituły konkursu „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście” na scenariusz spotu animowanego w ramach kampanii społecznej
6517/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/208/PD/29-W/2017
6518/17/VII/M - zmiany umowy partnerskiej z dnia 11 października 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na podstawie Zarządzenia nr 16592/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 października 2010 roku
6519/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona
6520/17/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 5077/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.09.2016r. w sprawie zmiany treści umowy Nr KB/604/UI/112-W/2014 z dnia 24.09.2014r. zawartej z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
6521/17/VII/O - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017