Z dnia 2017-07-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.07.2017 r. w sprawie:

6453/17/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2017
6454/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6455/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6456/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej, B. Krzywoustego
6457/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Obłuże zadania inwestycyjno - remontowego
6458/17/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Unruga 61B/7 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
6459/17/VII/M - zmiany zarządzenia w sprawie wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Abrahama 68/8, Arciszewskich 27A/2, Dickmana 18/12, Dickmana 20/10, Krasickiego 12/39, Płk. Dąbka 187/4 i Porazińskiej 6C/1
6460/17/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2017 z dnia 24.06.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki 167 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
6461/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6462/17/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
6463/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lipowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6464/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN /19/PNG/19/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stroer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 2 o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej na dz. nr 102 obręb 0017 Karwiny
6465/17/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 173
6466/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy podnajmu nr 01/NZOZ/08 z dnia 27.10.2008 r. lokalu użytkowego nr 77 położonego przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni
6467/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A.
6468/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
6469/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego )/II
6470/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6471/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6472/17/VII/P - ustalenia wykazu oraz ceny lokalu niemieszkalnego oraz garaży nr 1 i 2 stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Marsz. Piłsudskiego 16 przeznaczonych do sprzedaży w grodze przetargu ustnego nieograniczonego
6473/17/VII/P - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
6474/17/VII/M - zmiany zarządzenia dotyczącego powoływania Zespołu ds. realizacji projektu "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm - ZIT
6475/17/VII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację w związku z realizacją projektu "Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2016 r"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.07.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017