Z dnia 2017-07-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 r. w sprawie:

6407/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w otwartym naborze miast partnerskich w pilotażowych sieciach w ramach projektu „Partnerska Inicjatywa Miast. Miasta uczące się”
6408/17/VII/U - zmiany zarządzenia nr 6381/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem
6409/17/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2017
6410/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6411/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6412/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na 2018 rok
6413/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
6414/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni
6415/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” w Gdyni
6416/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni
6417/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni
6418/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni
6419/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni
6420/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 w Gdyni
6421/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni
6422/17/VII/O - upoważnienia do czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni
6423/17/VII/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na realizację projektu „Gdynia Business Week 2017”
6424/17/VII/O - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zawiszy Czarnego
6425/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6426/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6427/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A.
6428/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6429/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 138 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6430/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 14-16 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6431/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 203A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6432/17/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy dotacji dla projektu pn.: „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni”
6433/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez PEWIK w związku z realizowaną przez Gminę inwestycją w ulicach Gierdziejewskiego i Chwarznieńskiej w Gdyni
6434/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ustronie przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
6435/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6436/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – do 3 lat
6437/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
6438/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Mrongowiusza 21 o powierzchni 282 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
6439/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Mrongowiusza 21 o powierzchni 138 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych użytkowników
6440/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Dembińskiego 57A przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
6441/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Dembińskiego 96A przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
6442/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 75 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
6443/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Leszczynki 179 przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
6444/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6445/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finasowanie zadania zleconego realizowanego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”
6446/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wspófinansowanie zadania zleconego realizowanego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”
6447/17/VII/M - zmiany zarządzenia nr 6314/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
6448/17/VII/M - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2017 roku
6449/17/VII/R - zmiany Zarządzenia Nr 5154/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za wdrażanie projektów
6450/17/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyn
6451 /17/VII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni"
6452/17/VII/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.07.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017