Z dnia 2017-07-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.07.2017 r. w sprawie:

6382/17/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
6383/17/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
6384/17/VII/U - akceptacji porozumienia w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 04.09.2007r. na korzystanie z gruntów leśnych w celu u budowy i eksploatacji przyłącza energetycznego zasilającego oświetlenie Węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
6385/17/VII/M - przyznania nagrody i wyróżnień w szesnastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
6386/17/VII/R - procedury kwalifikacji do form wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Gdyni
6387/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”
6388/17/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi” oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
6389/17/VII/P - ustalenia wykazu oraz ceny garażu nr 27 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Szafranowej przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
6390/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Komandorskiej 46 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
6391/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 23 m2 stanowiącej część działki 134 oraz część działki 132 obręb 0021 Oksywie - położonej w Gdyni przy ul. Zielonej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6392/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/262/PD/36-W/2017 z dnia 1 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową
6393/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6005/17/VII/P dot. zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadań Policji w 2017 r. oraz akceptacji Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr KB/293/PK/2-w/2017
6394/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Warszawskiej
6395/17/VII/P - określenia warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61
6396/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/134/PD/27-W/2017
6397/17/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy użyczenia powierzchni użytkowej, znajdującej się w podpiwniczeniu budynku Urzędu Miasta Gdynia przy ul. 10 Lutego 24, zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a ORANGE POLSKA S.A.
6398/17/VII/P - użyczenia na okres 18 miesięcy pomieszczenia użytkowego przy ul. Płk. Dąbka 189 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chan
6399/17/VII/P - zawarcia aneksu do umowy najmu z dnia 01.08.2008 r. lokalu użytkowego nr 77 położonego przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni
6400/17/VII/R - przygotowania projektu pn.: „Deszcz to nie problem – wdrażanie dobrych praktyk gospodarowania wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej
6401/17/VII/M - powołania składu Komisji Konkursowej, mającej za zadanie rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
6402/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie” Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” Poddziałanie 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT”
6403/17/VII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w logo Akademii Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR)
6404/17/VII/R - ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.07.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2017 11:19 Korekta Sybilla Stolarczyk