Z dnia 2017-06-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2017 r. w sprawie:

6309/17/VII/M - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych”
6310/17/VII/M - wykonania remontów 11 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8, Dantyszka 13, Młyńskiej 17, Morskiej 61, Rolniczej 10B, Rolniczej 10B, Zamenhofa 2, Zamenhofa 4, Zamenhofa 13 i Zamenhofa 13
6311/17/VII/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja letnia i zimowa 2017 r.
6312/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 150 m2 stanowiącej część działki 127 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6313/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aldony 2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lat
6314/17/VII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
6315/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6316/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięcia remontowego
6317/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięcia remontowego
6318/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
6319/17/VII/R - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni
6320/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni” Gdynia Dąbrowa z Fundacją Zmian Społecznych Kreatywni
6321/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Finał kursów instruktorskich NKIH Leśna Szkółka 2017”
6322/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
6323/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6324/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6325/17/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Morskiej 129A – 135 w Gdyni
6326/17/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu zabudowanej fragmentem schodów działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego
6327/17/VII/P - akceptacji treści umowy PN/20/PNG/20/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (część dz.nr 2067 obręb 0022 Orłowo)
6328/17/VII/P - akceptacji treści umowy PN/21/PNG/21/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy ul.Rolniczej (dz.nr 204 obręb 0028 Witomino-Radiostacja)
6329/17/VII/P - wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Orange Polska S.A
6330/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6331/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych”
6332/17/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadania prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
6333/17/VII/R - sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 6261/17/VII/R z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i al. Marszałka Piłsudskiego oraz koncepcji zagospodarowania terenu
6334/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych polegającego na realizacji działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
6335/17/VII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6265/17/VII/R z dnia 06.06.2017 roku w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
6336/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6337/17/VII/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej wraz z siecią oświetleniową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej dz. Nr 2912 obręb ewidencyjny Nr 0019, Mały Kack /dawniej 101/25/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.06.2017
Data udostępnienia informacji: 04.07.2017