Z dnia 2017-06-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2017 r. w sprawie:
 
6281/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji programu pilotażowego „Asystent społeczny”
6282/17/VII/P - odwołania pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. projektów
6283/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
6284/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6285/17/VII/P - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu dla garażu numer 56, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Chwarznieńskiej 91 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
6286/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6287/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6288/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6289/17/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
6290/17/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni imprez sportowych” w 2017 roku
6291/17/VII/O - przyznania nagrody rocznej za 2016 r.
6292/17/VII/M - udzielenia zgody na używanie wizerunku flagi Gdyni w Marinie Gdynia
6293/17/VII/U - zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale miasta oraz inwestora prywatnego
6294/17/VII/M - upoważnienia kierownika referatu dochodów jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
6295/17/VII/M - upoważnienia kierownika referatu windykacji jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
6296/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej oznaczonej jako działka nr 251 obręb 0009 Babie Doły
6297/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6298/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej
6299/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa
6300/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego
6301/17/VII/P - wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 200
6302/17/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6303/17/VII/R - cofnięcia panu Piotrowi Harhaj upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu i gminy
6304/17/VII/P - uruchomienia linii autobusowej 104 w dniu 25 czerwca 2017
6305/17/VII/O - wydatkowania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2017”
6306/17/VII/M - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Świętego Mikołaja Biskupa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.06.2017
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017