Z dnia 2017-05-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2017 r. w sprawie:

6223/17/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
6224/17/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
6225/17/VII/O - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do nowo utworzonego Przedszkola nr 57 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 przez komisję rekrutacyjną powołaną w Przedszkolu nr 6 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 28
6226/17/VII/O - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do nowo utworzonego Przedszkola nr 58 w Gdyni przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 przez komisję rekrutacyjną powołaną w Przedszkolu nr 53 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 93
6227/17/VII/O - ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do nowo utworzonych publicznych przedszkoli
6228/17/VII/U - przyjęcia Regulaminu wydawania oraz określenia wzoru karty „Gdynia Rodzinna Plus”
6229/17/VII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu
6230/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6231/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6232/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6233/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Kolonia Poznaj Polskie Góry - Bieszczady”
6234/17/VII/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych w 2017 roku
6235/17/VII/P - określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 50 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oraz ustalenia wykazu
6236/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1060/UI/211-W/2013 z dnia 28.11.2013 r. dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, budowa i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków”
6237/17/VII/O - refundacji kosztów organizacji przeglądu piosenki morskiej i turystycznej dla dzieci z gdyńskich przedszkoli pt.: „ Morzem malowane”
6238/17/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 6093/17/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem pododdziału reprezentacyjnego XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem
6239/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Erato” i „ Appasionato” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XV Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury” w Malborku
6240/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Kiel w ramach współpracy międzynarodowej
6241/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu Galaxy Team Gdynia oraz Galaxy Junior z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Europy Cheerleaders w Czechach
6242/17/VII/O - refundacji kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum Leonardo de Vinci w Montaigu we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
6243/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Palmowej
6244/17/VII/U - projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”
6245/17/VII/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
6246/17/VII/M - akceptacji treści regulaminu konkursu na koncepcję i realizację filmu reklamowego
6247/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inż. J. Śmidowicza
6248/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
6249/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6250/17/VII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5212/16/VII/R z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zasad realizacji zwycięskich projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego
6251/17/VII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miasta Gdynia praw do spadku
6252/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zygmunta Augusta/I
6253/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Augustyna Necla
6254/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Ignacego Krasickiego
6255/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Jana z Kolna
6256/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6257/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Świeckiej oraz przy ul. Wiejskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6258/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 5526/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 grudnia 2016 roku dotyczącego wyrażenia zgody na przedłużenie umowy i wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2017 środków na najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby „Zakładu Rehabilitacji” Spółka z o.o. przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni
6259/17/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania remontów 8 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Komandorskiej 46A/7, Morskiej 148/4, Rolniczej 14/29, Rolniczej 14/68, Rolniczej 16/49, Śląskiej 51/104, Widnej 13/31 i Zamenhofa 10/48
6260/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
6261/17/VII/R - konsultacji społecznych dotyczących założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i al. Marszałka Piłsudskiego oraz koncepcji zagospodarowania terenu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017