Z dnia 2017-05-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2017 r. w sprawie:
6176/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6177/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6178/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6179/17/VII/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację programu pilotażowego „Asystent społeczny”
6180/17/VII/P - udostępnienia obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Targi Pracy”
6181/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/135/PD/28-W/2017
6182/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/237/PD/31-W/2017
6183/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 rok
6184/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięć remontowych na rok 2017
6185/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
6186/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2016
6187/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2016
6188/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2016
6189/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2016
6190/17/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2016 rok
6191/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6192/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej 22
6193/17/VII/P - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy, dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 174
6194/17/VII/P - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy, dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 174
6195/17/VII/P - przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni oraz powołania Komisji Przetargowej
6196/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kopernika i ul. Narutowicza, stanowiącej własność Skarbu Państwa
6198/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6199/17/VII/P - zmiany treści umowy użyczenia nr MG/2/2011 z dnia 16 maja 2011 roku dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4
6200/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
6201/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
6202/17/VII/M - akceptacji treści regulaminu konkursu na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego
6203/17/VII/P - powołania pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej
6204/17/VII/P - upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej
6205/17/VII/U - zmian w gminnej ewidencji zabytków
6206/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/539/UI/110-W/2015 z dnia 25.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
6207/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
6208/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6209/17/VII/R - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni”
6210/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w rejonie dzielnicy Gdynia Dąbrowa
6211/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięcia remontowego na rok 2017
6212/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Skarbka przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
6213/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego )/I
6214/17/VII/M - przyjęcia treści umowy o współpracy w ramach Targów Nieruchomości Handlowych ReDI - CEE Trade Fair for Retail Investment 2017
6215/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 5997/17/VII/P z dnia 05.04.2017 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę drogi publicznej
6216/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. inż. J. Śmidowicza 75B
6217/17/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
6218/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Łanowej
6219/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Łanowej
6220/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego
6221/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego
6222/17/VII/M - zawarcia Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.05.2017
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017