Z dnia 2017-04-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.04.2017 r. w sprawie:

6063/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6064/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6065/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6066/17/VII/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
6067/17/VII/O - udzielenia dotacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
6068/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem do St. Junien we Francji uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego
6069/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły Lycee Professionnel Maryse Bastie w Hayange we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
6070/17/VII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 14 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1534, obręb Działki Leśne
6071/17/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu zabudowanej schodami działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Artura Grottgera
6072/17/VII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach pomocy dla repatriantów
6073/17/VII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
6074/17/VII/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny”
6075/17/VII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
6076/17/VII/P - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
6077/17/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Polska
6078/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Komandorskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
6079/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Raduńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 2 lata
6080/17/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
6081/17/VII/R - zmiany umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 70 Chwaszczyno
6082/17/VII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019
6083/17/VII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030
6084/17/VII/S - zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
6085/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 114 m2 stanowiącej działkę nr 1382 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Algierskiej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6086/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
6087/17/VII/O - dofinansowania kosztów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach współpracy szkoły z Chapmangymnasiet w Karlskronie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
6088/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na Międzynarodowe Mistrzostwa Szachowe w Rumunii
6089/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni na Ogólnopolski Festiwal Majki Jeżowskiej „ Rytm i Melodia” w Radomiu
6090/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Rumunii na Międzynarodowe Zawody Prawnicze
6091/17/VII/O - dofinansowania współorganizacji III Młodzieżowej konferencji Matematycznej TriMAT 2017
6092/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu gdyńskiego zespołu wokalnego „ Luz” na Międzynarodowy Festiwal „ Euro Stars” na Malcie
6093/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem pododdziału reprezentacyjnego XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem
6094/17/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
6095/17/VII/O - przekazania środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni z okazji jubileuszu
6096/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „ Muszelki Wigier” w Suwałkach
6097/17/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
6098/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 2 lat
6099/17/VII/P - zmiany stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej (…)
6100/17/VII/P - zmiany stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej (…)
6101/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pilotażowego „Asystent społeczny”
6102/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
6103/17/VII/R - zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6104/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksów do umów na wsparcie realizacji zadań Placówka Wsparcia Dziennego „Vitava” na Witominie oraz Placówka Wsparcia Dziennego na ul. Abrahama 82

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.04.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017