Z dnia 2017-04-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2017 r. w sprawie:

6011/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
6012/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
6013/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
6014/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6015/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
6016/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
6017/17/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
6018/17/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań KM PSP w Gdyni w 2017 r.
6019/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 173 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej – część działki nr 1344 obręb 0021 Oksywie (arch.dz. 301) – przeznaczonej do wydzierżawienia
6020/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 20.700 m2 stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
6021/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Złotej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia
6022/17/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych numer 10a, 18a, 18b, 26a, 26b ,34a, 34b .42a, 42b ,50a, 50b położonych przy Al. Marszałka Piłsudskiego 50 blok I oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
6023/17/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów
6024/17/VII/U - zmiany zarządzenia nr 5931/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej
6025/17/VII/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
6026/17/VII/P - udostępnienia obiektu Gdynia Arena na organizację imprezy pn. „GIM SHOW 2017”
6027/17/VII/P - udostępnienia obiektu Gdynia Arena na organizację imprezy pn. „Giełda Szkół 2017”
6028/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/64/PD/7-W/2017
6029/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
6030/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi” oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
6031/17/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
6032/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Kacze Buki)
6033/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie Placówka Wsparcia Dziennego „Vitava” na Witominie
6034/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 5954/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.03.2017r.
6035/17/VII/P - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Demptowskiej
6036/17/VII/P - zmieniające umowę nr KB/187/PON/26/W/2017 zawartą dnia 10 lutego 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
6037/17/VII/O - powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19, dyrektora Przedszkola nr 56, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni
6038/17/VII/O - powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
6039/17/VII/M - powołania Zespołu ds. realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
6040/17/VII/M - podpisania umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarcza w Gdyni do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
6041/17/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017, ogłoszonego Zarządzeniem nr 5888/2017/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2017 r.
6042/17/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
6043/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych”
6044/17/VII/R - przekazania drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.04.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017