Z dnia 2017-04-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.04.2017 r. w sprawie:

5983/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
5984/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5985/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym
5986/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego podnoszenia kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia
5987/17/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Centrum Handlowym Batory
5988/17/VII/M - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 roku
5989/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5990/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego 11, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
5991/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod ciąg pieszy
5992/17/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera 65 do korzystania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 – Internat
5993/17/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera 65
5994/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5995/17/VII/P - akceptacji umowy dot. przesiedlania dzików odławianych w obszarze Gdyni
5996/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
5997/17/VII/P - zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę drogi publicznej
5998/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego 35
5999/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama
6000/17/VII/O - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wychowania i przygotowania przedszkolnego – utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat
6001/17/VII/O - sfinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów I etapu powiatowego XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
6002/17/VII/O - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/122/OE/32-W/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zdrowo jem, więcej wiem! A do tego ćwiczę!- zajęcia edukacyjne”
6003/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6004/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
6005/17/VII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadań Policji w 2017 r.
6006/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/125/PD/25-W/2017
6007/17/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez PEWIK w związku z realizowaną przez Gminę inwestycją w ulicach Gierdziejewskiego i Chwarznieńskiej w Gdyni
6008/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Przemyskiej 54 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
6009/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Raduńskiej
6010/17/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska – Akademia Chóralna ”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.04.2017
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017