Z dnia 2017-03-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.03.2017 r. w sprawie:

5928/17/VII/O - ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

5929/17/VII/R - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”

5930/17/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni

5931/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej

5932/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięcia remontowego na lata 2017 - 2018

5933/17/VII/M - stawek czynszu najmu w pomieszczeniach tymczasowych

5934/17/VII/M - ogłoszenia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdynia na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni

5935/17/VII/P - akceptacji Aneksu nr 2 do umowy użyczenia namiotu ratowniczego

5936/17/VII/P - podpisania umowy podnajmu pomieszczeń w budynku Dworca Gdynia Główna

5937/17/VII/P - akceptacji treści umowy PN/17/PNG/17/D/17 pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej – część dz. nr 57 obręb 0017 Karwiny

5938/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Puckiej (…)

5939/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej

5940/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 3, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

5941/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, pod tytułem: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia”

5942/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na lata 2017 – 2018

5943/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 – 2018

5944/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć remontowych na lata 2017 – 2018

5945/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych

5946/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia zadań inwestycyjno – remontowych

5947/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy

5948/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

5949/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

5950/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej (…)

5951/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i Puckiej – Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska

5952/17/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 189

5953/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa we współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Świętopełka

5954/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej

5955/17/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Skwerze Kościuszki - Al. Jana Pawła II, Al. Marszałka Piłsudskiego, ul. J. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

5956/17/VII/P - zmiany umowy dzierżawy zawartej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Zakręt do Oksywia 1

5957/17/VII/U - zmiany zarządzenia nr 5825/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego

5958/17/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”

5959/17/VII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni

5960/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Bursztynowej

5961/17/VII/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2016 rok oraz przedstawienia go Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

5962/17/VII/K - przyjęcia sprawozdań o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia miasta Gdyni za 2016 rok oraz przedstawienia ich Radzie Miasta

5963/17/VII/U - akceptacji zmiany umów nr KB/78/UI/16-W/2012 z dnia 01.02.2012r., nr KB/203/UI/37-W/2014 z dnia 26.03.2014 r., KB/458/UI/70- W/2014 dotyczących usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”

5964/17/VII/O - przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola nr 56 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 przez komisję rekrutacyjną powołaną w Przedszkolu nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni przy ul. Kcyńskiej 6

5965/17/VII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w roku 2017

5966/17/VII/O - dofinansowania organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni konferencji „Autyzm?-Zdarza się ;-)” w ramach gdyńskich obchodów „Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie”

5967/17/VII/O - dofinansowania organizacji III Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów, przygotowywanego przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

5968/17/VII/O - refundacji kosztów pobytu w Gdyni uczniów z Danii wraz z opiekunami w ramach kontynuacji międzynarodowego projektu The Baltic Sea Project

5969/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wymianą międzynarodową uczniów pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 w Gdyni i szkołą Stadtteilschule Waldoerfer w Hamburgu

5970/17/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

5971/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Puckiej/ ul. Złotej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

5972/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na okoliczność podpisania „Listu intencyjnego w sprawie uruchomienia działań na rzec rozwoju Klastra INNOeCAR”

5973/17/VII/M - współpracy przy organizacji konferencji „2nd Baltic Sea Business Mixer” w Gdyni

5974/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku

5975/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Linowej

5976/17/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”

5977/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu gdyńskiego laureata Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” do Warszawy na finały ogólnopolskie konkursu

5978/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu dwóch nauczycieli i pięciu uczniów z VI LO do Arnhem w Holandii w ramach międzynarodowego programu „Przekroczyć granicę od pamięci do historii”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.03.2017
Data udostępnienia informacji: 31.03.2017