Z dnia 2017-03-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2017 r. w sprawie:

5870/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Leśna Polana)

5871/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięcia remontowego na rok 2017

5872/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 – 2018

5873/17/VII/R - zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Gminą Miasta Gdyni

5874/17/VII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2017 roku

5875/17/VII/P - zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rutowej 11

5876/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kopernika 137-139

5877/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aldony 7, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

5878/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II (ogródki gastronomiczne)

5879/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. J. Kilińskiego / A. Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia na czas

5880/17/VII/O - powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4, dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczka”; dyrektora Przedszkola nr 6, dyrektora Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami”; dyrektora Przedszkola nr 13, dyrektora Przedszkola nr 14, dyrektora Przedszkola nr 18; dyrektora Przedszkola nr 19; dyrektora Przedszkola nr 21 „Demptusiowo”; dyrektora Przedszkola nr 22; dyrektora Przedszkola nr 23; dyrektora Przedszkola nr 24; dyrektora Przedszkola nr 26 „Bajkowa Kraina”; dyrektora Przedszkola nr 27 „Malutkowo”; dyrektora Przedszkola nr 29; dyrektora Przedszkola nr 31; dyrektora Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki”; dyrektora Przedszkola nr 35 „Pod Żaglami”; dyrektora Przedszkola 42 „Pod Modrzewiem”; dyrektora Przedszkola nr 43 „Jantarek”; dyrektora Przedszkola nr 49 oraz dyrektora Przedszkola nr 51 w Gdyni

5881/17/VII/P - ustalenia warunków ustanowienia odpłatnej dożywotniej służebności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 18

5882/17/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klub mam Klif na warsztatach”

5883/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

5884/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

5885/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

5886/17/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej

5887/17/VII/P - udostępnienia obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „Festiwal Gier Planszowych GRAMY 2017”

5888/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017

5889/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do podpisania z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku umowy użyczenia prototypu przysiadaka miejskiego

5890/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/806/UI/165-W/2013 z dnia 20.09.2013 r. dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja”

5891/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację programu „Od drzwi do drzwi”

5892/17/VII/R - konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni w zakresie przeprowadzenia konkursu dla rad dzielnic i ich mieszkańców „Przyjazna dzielnica”, edycja na rok 2017

5893/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie darowizny oprogramowania Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

5894/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni zestawu do pomiaru hałasu emitowanego przez pojazdy oraz mobilny analizator spalin wraz z komputerem przenośnym

5895/17/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wychowania i przygotowania przedszkolnego – utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat

5896/17/VII/M - zawierania umów i aneksów do umów pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

5897/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017