Z dnia 2017-03-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2017 r. w sprawie:

5836/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017

5837/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok

5838/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej

5839/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2017 r.

5840/17/VII/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”

5841/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych

5842/17/VII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miasta Gdynia praw do spadku

5843/17/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

5844/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

5845/17/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

5846/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Śląskiej

5847/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18

5848/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Bolesława Prusa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

5849/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Gen. Józefa Hallera, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich

5850/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Źródło Marii, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich

5851/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia, położonych przy ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego/Abrahama, ul. Chrzanowskiego, ul. Żwirki i Wigury

5852/17/VII/P - podpisania umowy udostępnienia nieruchomości z Orange Polska SA

5853/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Audiodeskrypcja sportowa – zapewnienie audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących na meczach gdyńskich drużyn”

5854/17/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie KM PSP w Gdyni w 2017 r.

5855/17/VII/O - przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych

5856/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Drohobyczu w ramach współpracy międzynarodowej

5857/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich

5858/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Bonn uczniów i opiekunów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w ramach wymiany międzynarodowej

5859/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne

5860/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Kalksztajnów przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

5861/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zakopiańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

5862/17/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki 175

5863/17/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/64/PD/7-W/2017

5864/17/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie 3 umów przyłączeniowych związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

5865/17/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie 5 umów usługowych związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

5866/17/VII/M - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5867/17/VII/R - skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz dojazdem przy ul. Ignacego Paderewskiego 9 w Gdyni, dz. nr 1440 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana

5868/17/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 20 lat w drodze przetargu

5869/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/368/UI/79-W/2015 z dnia 11.06.2015 r. dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – odcinek witomiński”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017