Z dnia 2017-02-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.02.2017 r. w sprawie:

5800/17/VII/M - powołania Jury Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017"

5801/17/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 roku

5802/17/VII/M - wykonania remontów 9 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Batalionów Chłopskich 22/4, Bohaterów Starówki Warszawskiej 11/42, Bohaterów Starówki Warszawskiej 19/12, Dickmana 38/212, Dickmana 38/307-308, Płk. Dąbka 189/15, Traugutta 2C/10, Żeglarzy 5/19 i Żeglarzy 7/25

5803/17/VII/M - wykonania remontów 10 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6/47, Chylońskiej 69-85/44, Kartuskiej 67/45, Morskiej 131/1, Opata Hackiego 25/44, Opata Hackiego 25/49, Opata Hackiego 27/3, Opata Hackiego 29/71, Rolniczej 12/61 i Rolniczej 14/26

5804/17/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia

5805/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

5806/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017

5807/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok

5808/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

5809/17/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazie wydania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Płockiej

5810/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 7 (lokal niemieszkalny- garaż nr 5)

5811/17/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych

5812/17/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Gdynia

5813/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Św. Wojciecha

5814/17/VII/P - zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Emigracji w Gdyni

5815/17/VII/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszeń

5816/17/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 22/1

5817/17/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym

5818/17/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod tytułem “Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni – Ja też chcę być aktywny”

5819/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 0,64m2 stanowiącej część działki nr 236/6 obręb 0026 Śródmieście położonej w Gdyni przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia

5820/17/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursów międzyszkolnych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

5821/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

5822/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek na własność Gminy

5823/17/VII/M - nieodpłatnego przekazania stojaków na rowery i na hulajnogi na rzecz samorządowych placówek oświatowych

5824/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

5825/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego

5826/17/VII/O - przekazania środków finansowych dla gdyńskich placówek oświatowych z okazji jubileuszy

5827/17/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej

5828/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu, pt. „Rozwój usług społecznych w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)

5829/17/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe

5830/17/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

5831/17/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31.05.2013 r. oraz KB/821/UI/154-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego

5832/17/VII/R - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego

5833/17/VII/M - danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta Gdyni

5834/17/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.02.2017
Data udostępnienia informacji: 08.03.2017