Z dnia 2017-02-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.02.2017 r. w sprawie:
5726/17/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
5727/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5728/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5729/17/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Maarssen w ramach współpracy międzynarodowej
5730/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z pobytem w Gdyni uczniów z Włoch w ramach wymiany międzynarodowej z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących
5731/17/VII/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2017 r.
5732/17/VII/P - zmiany zarządzenia nr 4758/16/VII/P w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Gdyni Witominie
5733/17/VII/S - przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia malowana kwiatami"
5734/17/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5735/17/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5736/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/15/PNG/15/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz.nr 113 obręb 0025 Redłowo)
5737/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zadania remontowego na lata 2017 - 2018
5738/17/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia zadania inwestycyjno - remontowego na rok 2017
5739/17/VII/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku w Urzędzie Miasta Gdyni
5740/17/VII/P - udzielenia dotacji Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku
5741/17/VII/P - ustalenia składu Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej
5742/17/VII/P - ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
5743/17/VII/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2017
5744/17/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Czwartaków
5745/17/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci"
5746/17/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdyni, tj. punktu nr 2 i nr 3, zlokalizowanych przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
5747/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5748/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5749/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5750/17/VII/M - powołania Sekretarza Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
5751/17/VII/M - wyrażenia zgody na wykonanie robót remontowych przez Pana Jacka Szokę działającego jako „Scanlift" w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Świętojańskiej 139 bl. II
5752/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5753/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni na finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ Mikrofon dla najmłodszych" w Izbicy Kujawskiej
5754/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 14
5755/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Miegonia "10E"
5756/17/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Miegonia "10D"
5757/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 21 m2 stanowiącej działkę nr 1780 obręb 0020 Obłuże położonej w Gdyni przy ul. Cechowej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
5758/17/VII/R - warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie" (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT).
5759/17/VII/R - warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego" (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT).
5760/17/VII/R - warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja" (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT)
5761/17/VII/O - dofinansowania organizacji cyklu koncertów muzyki klasycznej „Muzyczne Spotkania na Chwarznie"
5762/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu zespołu „Erato" i „ Appasionato" z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XXXIX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum" Kalisz 2017
5763/17/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
5764/17/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie
5765/17/VII/O - refundacji organizowanej przez Gimnazjum nr 4 w Gdyni konferencji „Nauczanie przez czytanie, czyli rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci na różnych zajęciach edukacyjnych- przykłady dobrych praktyk"
5766/17/VII/M - organizacji strefy gastronomiczno-handlowej podczas 19. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni Arena
5767/17/VII/M - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu finansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia -ploter frezujący"
5768/17/VII/M - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu finansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż osłony chroniącej stanowisko kas i informacji."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.02.2017
Data udostępnienia informacji: 20.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2017 15:15 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk