Z dnia 2017-02-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.02.2017 r. w sprawie:
5692/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
5693/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5694/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
5695/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
5696/17/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
5697/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
5698/17/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny" do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5699/17/VII/M - stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gdyni
5700/17/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2017 roku
5701/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
5702/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN/5/PNG/5/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz. nr 255 obręb 0025 Redłowo)
5703/17/VII/P - akceptacji treści projektu umowy PN /9/PNG/9/D/17 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej (dz. nr 26 obręb 0017 Karwiny)
5704/17/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
5705/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/99 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
5706/17/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 25-29 kl 27
5707/17/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji w Gdyni
5708/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5709/17/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej 1
5710/17/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni
5711/17/VII/M - zawarcia porozumienia dotyczącego ekspozycji sprzętu podróżniczego w związku z organizacją 19. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
5712/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
5713/17/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do podpisania z Panią Marleną Piechura- Stokowską umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 72 o pow. 11 m2, obręb 0015 Grabówek, stanowiącej własność województwa pomorskiego
5714/17/VII/R - wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni jako lidera procesu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla podobszaru Pekin
5715/17/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2017 roku
5716/17/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
5717/17/VII/O - ustalenia odpłatności za kształcenie ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni oraz podpisania porozumień z powiatami w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu
5718/17/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konferencji Tricity Model United Nations
5719/17/VII/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XVIII Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej"
5720/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5721/17/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2017"
5722/17/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu „Od drzwi do drzwi"
5723/17/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1500G Białogóra - Słuchowo położonej na terenie gminy Krokowa kategorii drogi powiatowej
5724/17/VII/O - wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Punkcie Przedszkolnym NaNa w Gdyni
5725/17/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdynia i obszaru ZIT - etap I

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.02.2017
Data udostępnienia informacji: 20.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2022 15:50 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
20.02.2017 15:13 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk