Z dnia 2017-01-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2017 r. w sprawie:
 
5663/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
5664/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5665/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
5666/17/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
5667/17/VII/R - przekazania drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
5668/17/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5669/17/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5670/17/VII/P - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - ul. Władysława IV
5671/17/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Zdrowo i aktywnie"
5672/17/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Muzycznemu w Gdyni
5673/17/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury w Gdyni
5674/17/VII/U - przyjęcia wzoru umowy na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016"
5675/17/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy z powództwa alternatywnego: o nakazanie wydania w stanie wolnym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Hodowlanej 5 lub nakazanie wykupu części nieruchomości trwale zagospodarowanej przez właściciela sąsiedniej nieruchomości
5676/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
5677/17/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację Balu Karnawałowego
5678/17/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację 19. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału nagrody Kolosy 2016
5679/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 „Integracja" Działanie 6.1. „Aktywna integracja" Poddziałanie 6.1.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT"
5680/17/VII/K - zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
5681/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej 104A
5682/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Władysława IV 7-15
5683/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego/I
5684/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego/II
5685/17/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni" oraz „Organizacja w Gdyni imprez sportowych" w 2017 roku
5686/17/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pt. „Roszada" w ramach Projektu grantowego "Akcja Inkubacja" realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z. o.o. w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznym, w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5687/17/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
5688/17/VII/R - zmiany zarządzenia nr 809/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5689/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wspieranie realizacji zadania w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym
5690/17/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wspieranie zadania zapewniającego rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
5691/17/VII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.01.2017
Data udostępnienia informacji: 02.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2017 15:43 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
02.02.2017 14:16 Korekta Sybilla Stolarczyk
02.02.2017 14:13 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk