Z dnia 2017-01-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2017-01-17 w sprawie:
5587/17/VII/R -
„Instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro, związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" oraz zmiany zarządzenia w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni"
5588/17/VII/P - ustalenia składu Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
5589/17/VII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
5590/17/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej
5591/17/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
5592/17/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni"
5593/17/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Gdyni kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdańsk
5594/17/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdyni
5595/17/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni
5596/17/VII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"
5597/17/VII/R - oddania w użyczenie zestawu kalibracyjnego, stanowiącego własność Gminy Gdynia na rzecz Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
5598/17/VII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji na utylizację odpadów zawierających azbest oraz likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
5599/17/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2017
5600/17/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2017 rok
5601/17/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 72/1A
5602/17/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5603/17/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
5604/17/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
5605/17/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
5606/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
5607/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
5608/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5609/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5610/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z -cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5611/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z -cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5612/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z -cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5613/17/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z -cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
5614/17/VII/M - zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)" na rok 2017 i 2018, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
5615/17/VII/M - zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (III)" na rok 2017 i 2018, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
5616/17/VII/U - podpisania Porozumienia z PKP PLK S.A. regulującego warunki udostępnienia terenów kolejowych dla realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja"
5617/17/VII/U - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
5618/17/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w zakresie ochrony zdrowia przez podmioty lecznicze
5619/17/VII/R - podpisania wystąpienia dotyczącego uczestnictwa Samorządu Powiatu Miasta Gdyni w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III"
5620/17/VII/R - zawierania umów pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Samorządem Powiatu Miasta Gdyni dotyczących realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III"
5621/17/VII/R - zawierania umów o dofinansowanie projektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" pomiędzy realizatorami projektów a Samorządem Powiatu Miasta Gdyni
5622/17/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Św. Wojciecha róg ul. Żeromskiego
5623/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców
5624/17/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców
5625/17/VII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017
5626/17/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
5627/17/VII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
5628/17/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego" do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5629/17/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie" do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5630/17/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja" do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5631/17/VII/R - udzielania pożyczki dla organizacji pozarządowej przez Gminę Miasta Gdyni
5632/17/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia
5633/17/VII/O - dofinansowania kosztów związanych kosztów pobytu w Gdyni uczniów ze szkoły w Oberasbach w Niemczech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 17.01.2017
Data udostępnienia informacji: 01.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2017 10:49 Korekta Piotr Wiśniewski
01.02.2017 10:49 Korekta Piotr Wiśniewski
01.02.2017 10:48 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski