Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2017 rok

Budżet Miasta Gdyni w 2017 roku został zaprojektowany i był wykonywany w warunkach intensywnej przebudowy polityki społeczno-gospodarczej państwa oraz kontynuacji wdrażania projektów związanych z etapem korzystania ze środków Unii Europejskiej 2014 - 2020. Inflacja całoroczna 2017 r. wyniosła 2,0% i była wyższa od założonej w ustawie budżetowej 2017 r. o 0,7%.
W roku 2017 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.460.597.798 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 1.564.825.855 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 164.250.000 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 81.698.319 zł.
W 2017 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:
 dochody łącznie w kwocie: 1.409.667.667 zł, co pozwoliło osiągnąć 96,5% skuteczność wykonania przyjętego planu;
 wydatki łącznie w kwocie: 1.454.586.911 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,0% skuteczność wykonania przyjętego planu.
Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystało w 54,8% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.
W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.382.195.516 zł (94,63% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 78.402.282 zł (5,37% strony dochodowej budżetu).
W 2017 r. plan dochodów bieżących wykonano w 98,4% w kwocie: 1.360.128.358 zł, a plan dochodów majątkowych w 63,2% w kwocie: 49.539.309 zł.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne, osiągając 65,2% udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 0,5% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 17,5%, zaś dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 16,8% wagę w dochodach bieżących.
O poziomie bieżących dochodów własnych decydowały następujące źródła:
 udziały we wpływach z podatków dochodowych (32,8% dochodów bieżących; wykonanie planu: 102,4 %, w tym: PIT – 105,3%, CIT – 102,2%);
 dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto (16,3% dochodów bieżących; wykonanie planu: 95,0%);
 inne dochody Miasta (7,7% dochodów bieżących; wykonanie planu: 102,5%);
 dochody z majątku Miasta ( 4,8% dochodów bieżących, wykonanie planu: 89,7%);
 dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (2,6% dochodów bieżących, wykonanie planu: 85,9%).
Subwencja ogólna dla Miasta Gdyni wyniosła w 2017 r. łącznie: 238.608.539 zł, co stanowiło 17,5% dochodów bieżących, zaś dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła łącznie: 228.174.257 zł., co stanowiło 16,8% dochodów bieżących.
O poziomie dochodów majątkowych decydowały natomiast następujące źródła:
 dochody własne Miasta (53,6% tych dochodów; wykonanie planu: 53,3%);
 środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (42,1% tych dochodów; wykonanie planu: 78,81%);
 dotacje celowe z budżetu państwa (4,3% tych dochodów; wykonanie planu: 100%)
W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 89,7% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze poziom 10,3% tej kategorii budżetowej.
W grupie wydatków bieżących budżetu 2017 r. (kwota: 1.305.322.490 zł) uzyskano 95,7% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:
* oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 31,12%
* pomocy społecznej i ochrony zdrowia - 22,04%
* transportu i łączności - 13,96%
* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7,83%
* administracji publicznej - 7,36%
* gospodarki mieszkaniowej - 4,61%
* kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 4,22%
* działalności usługowej - 2,39%
* kultury fizycznej i sportu - 2,00%.
* bezpieczeństwa publicznego - 1,91%
W grupie wydatków majątkowych 2017 r. osiągnięto 74,5% poziom realizacji planu. Z kwoty 149.264.421 zł sfinansowano w głównej mierze:
 inwestycje i modernizacje drogowe (40,0% wydatków majątkowych);
 inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 22,6% wydatków majątkowych);
 przebudowę i remonty obiektów placówek oświatowych (14,9% wydatków majątkowych);
 inwestycje z udziałem budżetu Unii Europejskiej (13,9% wydatków majątkowych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.03.2018