Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni, kształtowaniu się WPF, wykonaniu planów finansowych SP ZOZ i Jednostek Kultury za I półrocze 2017 roku

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2017 roku przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLV/1019/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W I półroczu 2017 roku do budżetu miasta wpłynęło 702.528.405 zł, co stanowi 49,1% dochodów zaplanowanych na ten rok.  
Dochody bieżące wyniosły  693.930.047 zł (98,8% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 8.598.358 zł (1,2%).
Z dochodów własnych wpłynęło ogółem 438.522.411 zł, w tym z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) 199.701.087 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 115.611.644 zł. Wpływy z subwencji wyniosły 146.082.832 zł, a z dotacji z budżetu państwa 114.201.395 zł.
Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 665.795.364 zł, co stanowi 43,3% planu.  Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 650.574.228 zł (49,5% planu), natomiast wydatków majątkowych  15.221.136 zł, tj. 6,8% zaplanowanej kwoty.
Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych niezmiennie wpływają  przedłużające się procedury przetargowe związane z opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawców, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze lub lata następne.
Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 213.770.056 zł (51,2% planu rocznego), co stanowi 32,1% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny wydatkowano 139.382.126 zł (51,6% planu), natomiast 88.122.183 zł (29,8% planu) na zadania z zakresu transportu i łączności.
Budżet Miasta Gdyni w I półroczu 2017 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 36.433.041 zł.  
Rozchody budżetu Miasta wyniosły 35.374.158 zł, w tym:
spłaty rat kredytów i pożyczek - 35.124.158 zł,
udzielenie pożyczki – 250.000 zł.
Przychody wyniosły 250.000 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.
 
W dalszej części opracowania zamieszczono szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017