Nadzór inwestorski - Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul.Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki (...)

Numer umowy KB/514/UI/102-W/2016
Data podpisania 24.07.2017
Przedmiot zamówienia: ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego”, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  i dyspozycji SIWZ.
Przedmiot zamówienia udzielanego WYKONAWCY robót obejmuje:
1)      wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji umowy,
2) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Wartość zamówienia: 79 704,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.07.2017
Data udostępnienia informacji: 26.07.2017