Nadzór Inwestorski - Budowa ul.: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul.Sakowicza w Gdyni wraz z budową infr. techn.

Numer umowy KB/468/UI/87-W/2017
Data podpisania 30.06.2017
Przedmiot zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej”, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i dyspozycji SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i części ulicy Demptowskiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic posesji w zakresie określonym w dokumentacji projektowej; nadzór inwestorski nad tym zakresem robót sprawował będzie PEWIK Gdynia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Wartość zamówienia: 79 950,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2017 11:47 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik