Budowa oświetlenia Placu 50 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni

Numer umowy KB/685/UI/146-W/2017
Data podpisania 13.10.2017
Przedmiot zamówienia: ZAMAWIAJĄCY powierza WYKONAWCY, a WyKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa oświetlenia Placu 50 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni", w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pan Tomasz Kopacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Kopacz, 84 – 242 Luzino, ul. Spółdzielców 20
Wartość zamówienia: 119 310,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Cygan
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.12.2017
Data udostępnienia informacji: 08.12.2017