Z dnia 2016-12-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-12-27 w sprawie:

5514/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni”

5515/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni

5516/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego

5517/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia

5518/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

5519/16/VII/R - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2017 r.

5520/16/VII/R - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2017 r.

5521/16/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni”, do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

5522/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

5523/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

5524/16/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii

5525/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

5526/16/VII/P - wyrażenia zgody na przedłużenie umowy i wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2017 środków na najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby „Zakładu Rehabilitacji” Spółka z o.o. przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni

5527/16/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2017 środków na realizację umowy najmu pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni

5528/16/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu ratowniczego dla OSP PKM Gdynia

5529/16/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia

5530/16/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia

5531/16/VII/K - przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych księgami rachunkowymi w Wydziale Budżetu

5532/16/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej w Gdyni

5533/16/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 27.12.2016
Data udostępnienia informacji: 23.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2017 15:54 Korekta Piotr Wiśniewski
23.01.2017 15:52 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski