Z dnia 2016-12-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-12-20 w sprawie:
5480/16/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
5481/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
5482/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
5483/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5484/16/VII/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni" do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5485/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
5486/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5487/16/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji Wigilii Pamięci Pokoleń
5488/16/VII/O - refundacji kosztów organizacji Ogólnopolskiego Frankofońskiego Konkursu „Bleu, Blanc, Rouge" organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
5489/16/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu zespołów wokalnych „Wiercipięty" oraz „Granda" wraz z opiekunem do Gruzji na Międzynarodowy Festiwal „The Tetri Tolia 3st International Art. Festiwal"
5490/16/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Hiszpanii w ramach programu Fundacion de la Lingua Espaniola i Władz Kastylii oraz Leonu
5491/16/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt na Finał Ogólnopolskiego Turnieju „Unihokej Łączy Dzieci 2016"
5492/16/VII/P - zakupu do kwoty 30 000 EURO aparatu fotograficznego i głośników
5493/16/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Skarbu Państwa powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
5494/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
5495/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5496/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
5497/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
5498/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówki wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Gdynia Chylonia
5499/16/VII/R - powołania Komisji Oceniającej
5500/16/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni" oraz „Organizacja w Gdyni imprez sportowych" w 2017 roku
5501/16/VII/U - ustalenia zasad uczestnictwa szkół w projekcie pt.: „Każdy WAT na wagę złota - czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole"
5502/16/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich w 2017 roku
5503/16/VII/R - uchylenia lokalom komunalnym położonym w Gdyni przy ul. Widnej 10 D/12 oraz przy ul. Zamenhofa 1/89 statusu mieszkań treningowych
5504/16/VII/R - powierzenia prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni, ul. Małokacka 3A w okresie od 01.01.2017r. do 31.08.2021r. Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals"
5505/16/VII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
5506/16/VII/R - przygotowania nieruchomości położonej przy ul. Energetyków 13A do jej użyczenia Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie w celu prowadzenia Centrum Integracji Społecznej w Gdyni
5507/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Wyspa" ze Stowarzyszeniem Regionalnym Wsparcia Społecznego
5508/16/VII/U - akceptacji treści porozumienia z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o.
5509/16/VII/M - przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2017 - 2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2016
Data udostępnienia informacji: 23.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2017 15:48 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski