Z dnia 2016-12-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-12-13 w sprawie:
5446/16/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
5447/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
5448/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
5449/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy z Inicjatorem o nr KB/5/UI/2013 z dnia 09.05.2013r. w sprawie współfinansowania i budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej w Gdyni Orłowie w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej
5450/16/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017, ogłoszonego zarządzeniem nr 5293/2016/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2016 r.
5451/16/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
5452/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5453/16/VII/O - dofinansowania kosztów realizacji projektu społecznego „Be Positive Be Active" przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
5454/16/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdyni
5455/16/VII/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Mały Kack
5456/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Norwida 15B, 17 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
5457/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Modlińskiej
5458/16/VII/P - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy Potoku Demptowskim między ul. Demptowską a ul. Skarbka w celu zapewnienia dostępu dla służb eksploatacyjnych oraz dojazdu do otwartego koryta Potoku Demptowskiego
5459/16/VII/R - zmiany zarządzenia nr 4403/16/VII/R, z dnia 4 kwietnia 2016 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016
5460/16/VII/R - zmiany umowy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni-edycja 2016"
5461/16/VII/S - skierowania sprawy o zastosowanie środka nadzorczego
5462/16/VII/P - zmiany zarządzenia nr 413/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
5463/16/VII/S - zmiany treści zarządzenia nr 5203/16/VII/S z dnia 18 października 2016 r.
5464/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5465/16/VII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II, Al. Marsz. Piłsudskiego, ul. J. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Orłowskiej, Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu
5466/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację wybranych zadań w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja" (Oś Priorytetowa 8: „Konwersja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 8.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne"; Poddziałanie 8.1.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - Mechanizm ZIT") realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
5467/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w Witomina-Radiostacji" (Oś Priorytetowa 6: „Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne"; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT") realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla zachodniej części dzielnicy Witomino- Radiostacja
5468/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację wybranych zadań w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie" (Oś Priorytetowa 8: „Konwersja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 8.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne"; Poddziałanie 8.1.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - Mechanizm ZIT") realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla części dzielnicy Oksywie - rejonu dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza
5469/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności Oksywia" (Oś Priorytetowa 6: „Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne"; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT") realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla części dzielnicy Oksywie - rejonu dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza
5470/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację wybranych zadań w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego" (Oś Priorytetowa 8: „Konwersja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 8.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne"; Poddziałanie 8.1.1: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - Mechanizm ZIT") realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
5471/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego" (Oś Priorytetowa 6: „Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne"; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT") realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
5472/16/VII/R - przeprowadzenia XIX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
5473/16/VII/O - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ na zakup ambulansu
5474/16/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
5475/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2016 r.
5476/16/VII/U - wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego przez Gminę Miasta Gdyni do programu Interreg Baltic Sea Region na realizację projektu pn.: „Act-Now: Action for Energy Efficency in Balic Cities"
5477/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
5478/16/VII/M - wyrażenia zgody na organizację piętnastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2017"
5479/16/VII/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2017"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 13.12.2016
Data udostępnienia informacji: 23.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2017 15:47 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski