Z dnia 2016-12-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-12-06 w sprawie:

5402/16/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 18/12

5403/16/VII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Platynowej 13

5404/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Południowej

5405/16/VII/P - ustalenia ceny udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości oraz wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45 przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

5406/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Orłowskiej

5407/16/VII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – Bulwar Nadmorski

5408/16/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego integracji społecznej poprzez aktywizację zawodową

5409/16/VII/P - zmieniające umowy nr: KB/72/PON/1/W/2015 zawartą dnia 27 stycznia 2015 r., KB/73/PON/2/W/2015 zawartą dnia 27 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni

5410/16/VII/U - uruchomienia środków pochodzących z umowy na dotację pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze Pomorza- Gdynia 2015 r”

5411/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016

5412/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok

5413/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

5414/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy

5415/16/VII/O - upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gdyni do podpisywania umów na dowóz uczniów do i ze szkoły, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy

5416/16/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania oraz zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej

5417/16/VII/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

5418/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata

5419/16/VII/R - ustalenia zasad i trybu likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 z siedzibą w Gdyni

5420/16/VII/R - rozwiązania umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 2

5421/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

5422/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

5423/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

5424/16/VII/R - przekazania do realizacji dodatkowego projektu dla dzielnicy, która w ramach konkursu „+1” w trakcie głosowania w Budżecie Obywatelskim 2016 uzyskała najwyższą frekwencję

5425/16/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2017

5426/16/VII/R - przyjęcia Karty Oceny Oferty i zasad jej wypełniania

5427/16/VII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr PN/287/D/15 z dnia 16 grudnia 2015 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Władysława IV – Wzgórze Św. Maksymiliana

5428/16/VII/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia” oraz przyjęcia procedur wdrażania ww. projektu

5429/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

5430/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych

5431/16/VII/P - zatwierdzenia treści umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania

5432/16/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni

5433/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Modlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata

5434/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego i ul. Komandorskiej

5435/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych”

5436/16/VII/U - akceptacji partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni” przez PEWIK Gdynia

5437/16/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników I edycji konkursu dla rad dzielnic "Przyjazna dzielnica" oraz wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 06.12.2016
Data udostępnienia informacji: 23.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2017 15:39 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski