Z dnia 2016-11-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-16 w sprawie:
5304/16/VII/R -
ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz wsparcie w realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni"
5305/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klub dziecka i rodzica. Klub rodzica dziecka niepełnosprawnego"
5306/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
5307/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
5308/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu, mieszkańców Gdyni w 2017 r.
5309/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
5310/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania sprawności psychicznej i integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
5311/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni
5312/16/VII/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
5313/16/VII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! z siedzibą w Warszawie na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
5314/16/VII/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Gen. Hallera 29/5, 3 Maja 11/1, Orzeszkowej 1/7 i Starowiejskiej 42/5
5315/16/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/40
5316/16/VII/O - powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup ambulansu 5317/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5318/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
5319/16/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Energetyków
5320/16/VII/P -
ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Bat.Chłopskich 24-28 kl.24, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
5321/16/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek
5322/16/VII/M - upoważnienia Dyrektora ZDiZ w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni w sprawie zasad współpracy w zakresie podnoszenia standardu leśnych tras rowerowo-rekreacyjnych
5323/16/VII/S - zmiany zarządzenia nr 2889/2015/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04 sierpnia 2015 roku dotyczącego przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczyki
5324/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017
5325/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2017
5326/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018
5327/16/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - szkolenia, partnerstwa, sieci, liderzy"
5328/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
5329/16/VII/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w postaci partycypacyjnego zaprojektowania przyjaznych przestrzeni publicznych i wykonania wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni
5330/16/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr 112/D/JB/16 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Trefl"
5331/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 93 m² stanowiącej część działki nr 120 (arch.dz.1051) oraz część działki nr 127 (arch. arch.dz.1062/10) obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
5332/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówki wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Gdynia Chylonia
5333/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów nr: SK/498/OZ/68-W/2014, SK/243/OZ/7-W/2014
5334/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów nr: SK/273/OZ/73-W/2014, SK/258/OZ/22-W/2014, SK/489/OZ/59-W/2014, SK/459/OZ/17-W/2016
5335/16/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której użytkownikiem wieczystym jest Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 16.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2016 13:03 Korekta Piotr Wiśniewski
02.12.2016 13:01 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski