Z dnia 2016-11-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-11-08 w sprawie:
5280/16/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
5281/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
5282/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
5283/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018
5284/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Leszczynki przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018
5285/16/VII/R - zmiany zarządzenia dotyczącego zmiany umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
5286/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 10-go Lutego 20-22; ul. 3-go Maja 25
5287/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Przemyskiej 20 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5288/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skrzypowej 32 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
5289/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesłanie wniosku zgłoszeniowego Gminy Miasta Gdyni dot. udziału w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2017
5290/16/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/380/PBZ/1-W/2015 z dnia 19.06.2015 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Centrum Współpracy Młodzieży
5291/16/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni
5292/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2017
5293/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017
5294/16/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 36
5295/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Waszyngtona, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
5296/16/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w postaci partycypacyjnego zaprojektowania przyjaznych przestrzeni publicznych i wykonania wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni
5297/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni" w ramach przedsięwzięcia pn: „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej" (Oś Priorytetowa 6: „Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010: Działanie 6.2: „Usługi społeczne"; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT")
5298/16/VII/R - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania wskazanego w ofercie złożonej, w trybie art. 19 a
5299/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni, ul. Małokacka 3 A
5300/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
5301/16/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 11.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2016 12:46 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski