Z dnia 2016-10-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-10-25 w sprawie:
5214/16/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
5215/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
5216/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
5217/16/VII/U - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w Gdyni przy ul. Rybaków, Zielonej, Ikara na rzecz PEWIK GDYNIA
5218/16/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Dla Was na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod tytułem: „Być jak Święty Mikołaj"
5219/16/VII/M - wykonania robót remontowych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Rybaków 6, Rybaków 8 i Sanockiej 8 w Gdyni
5220/16/VII/M - wykonania remontu chodników przy ul. Batalionów Chłopskich 14-16 i 30-32
5221/16/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Krasickiego 12/39 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
5222/16/VII/M - wykonania przyłącza wody zimnej do budynku przy ul. Chwarznieńskiej 91E
5223/16/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 20/10
5224/16/VII/O - sfinansowania organizacji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Gdyni
5225/16/VII/O - refundacji organizacji II Gdyńskiego Młodzieżowego Rajdu im. Franciszki Cegielskiej
5226/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni wolontariuszy realizujących projekt „International Education" w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
5227/16/VII/O - refundowania kosztów wyjazdu uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych na Finał Licealiady Wojewódzkiej w lekkiej atletyce w Chojnicach dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
5228/16/VII/O - refundacji kosztów organizacji wymiany młodzieżowej uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z uczniami szkoły Arpad Wezer Gimnasium w Sarospatak na Węgrzech
5229/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
5230/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5231/16/VII/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
5232/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi" oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
5233/16/VII/S - ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni
5234/16/VII/S - ustanowienia Deklaracji stosowania zasad bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Gdyni
5235/16/VII/M - zmiany Przewodniczącego Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
5236/16/VII/M - rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
5237/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5238/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5239/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5240/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5241/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5242/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
5243/16/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/364/PD/41-W/2016 z dnia 19 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną
5244/16/VII/P - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Grabówek przedsięwzięcia inwestycyjnego
5245/16/VII/R - zmiany zarządzeniu nr 809/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5246/16/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
5247/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Razem", na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
5248/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza", na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
5249/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
5250/16/VII/O - refundowania kosztów wyjazdu Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gdyni na konferencję Smart City Forum w Warszawie
5251/16/VII/M - rozwiązania umowy drogowej nr KB/19/UR/2006 z dnia 9 października 2006 r. z Jerzym Szulistem dotyczącej prac budowlanoinwestycyjnych w pasie drogowym ul. Hutniczej w Gdyni, oraz w sprawie upoważnienia reprezentantów Gminy Miasta Gdyni do rozwiązania w/w umowy
5252/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni"
5253/16/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
5254/16/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
5255/16/VII/R - wyznaczenia na egzekutora obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pana Grzegorza Bierć, pracownika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni
5256/16/VII/U - uczestnictwa w ogólnopolskim Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 2016" obiektu - sala gimnastyczna przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34 i uiszczenia wpłaty wpisowej
5257/16/VII/M - udzielenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Wolności 4
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016
Data udostępnienia informacji: 07.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2016 14:07 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski